Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-19 września 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12.

Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, a także wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów, które dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych stają się cennym źródłem wielu surowców. Wdrażanie strategii i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych w celu m.in. zmniejszenia wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców i energii, zwiększenia liczby miejsc pracy.

Komisja Europejska zaproponowała w 2015 r. wprowadzenie działań umożliwiających państwom członkowskim transformację w kierunku GOZ (KOM(2015) 614), a w styczniu 2018 r. zestaw wskaźników monitorujących wdrażanie GOZ (KOM(2018) 29). W wielu krajach, w tym w Polsce, opracowywane są „mapy drogowe” umożliwiające transformację gospodarki w kierunku GOZ.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja na ten temat. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będzie racjonalne ich wykorzystanie ze źródeł pierwotnych i wtórnych, uwzględniając przewidywane zmiany społeczne i gospodarcze oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W drugim dniu dyskusja skupi się na wdrażaniu gospodarki obiegowej tzn. nowych modelach biznesowych, edukacji, wskaźnikach GOZ, innowacjach ekologicznych, symbiozie gospodarczej i wykorzystaniu nowych narzędzi informatycznych. Nawiązują do tego planowane sesje tematyczne:

Dzień 1 – Racjonalne wykorzystanie surowców, w tym krytycznych
• Sesja plenarna – wystąpienia zaproszonych gości z kraju i zagranicy.
• Modele i wskaźniki oraz dostęp do zasobów surowców krytycznych i gospodarka nimi.
• Racjonalne zarządzanie zasobami wody i gospodarka ściekami w świetle GOZ.
• Rola energii i surowców w rozwoju GOZ.
• Surowce z odpadów – przykłady.

Dzień 2 – Gospodarka obiegowa – metody i dobre praktyki
• Symbioza przemysłowa – w tym projekt SYMBI.
• Innowacje w GOZ.
• Instrumenty wspierające GOZ.
• Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ.
• Proekologiczne rozwiązania technologiczne racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów.
• Edukacja ekologiczna.

Zachęcamy Państwa do wzięcia aktywnego udziału w konferencji i zgłaszania referatów w wybranej tematyce, które prezentowane będą podczas konferencji na sesji plenarnej lub posterowej. W tym celu do 25 lipca 2018 r. należy przesłać tytuł oraz streszczenie prezentacji (około 200 słów) w języku polskim i angielskim. Istnieje możliwość także biernego uczestnictwa w wydarzeniu.

Ważne daty:
• Przesłanie streszczeń 25.07.2018
• Akceptacja referatów 15.08.2018
• Przedłożenie pełnego tekstu 10.09.2018
Referaty będą drukowane w publikacjach pokonferencyjnych – 2 książki. Wybrane prace mogą być rekomendowane do czasopism: Acta Innovations, Rudy i Metale Nieżelazne, Energy Policy Journal, Mineral Economics (Springer), Czasopismo Techniczne KTT i innych.
Tylko wygłoszone referaty będą publikowane.

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz uroczystą kolację. Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Obowiązuje rejestracja, formularz zgłoszeniowy i więcej informacji dostępne na stronie http://www.konferencja-pan.pl.

Ulotka

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza