Materiały z konferencji „Konkurencyjna edukacja”

Materiały z konferencji „Konkurencyjna edukacja”

Wszyscy uczą się od wszystkich

Szkoły wyższe to kopalnie talentów – mówił prof. Jerzy Hausner podczas konferencji „Konkurencyjna Edukacja. Uczelnia-Idea: cyfrowa transformacja”, która  odbyła się w Hotelu Sopot w Sopocie 17 kwietnia br. i dzień później na Politechnice Gdańskiej w ramach Open Eyes Economy On Tour. – Problem leży w tym, by to dostrzec, chcieć te talenty wyłuskać i wesprzeć w rozwoju.  Zaproszeni mówcy i uczestnicy debaty oksfordzkiej, będącej centralnym punktem wydarzenia, wskazywali zarówno na mocne, jak i słabe strony edukacji na poziomie akademickim oraz podkreślali znaczenie wzajemnego otwarcia się na siebie uczelni i biznesu. Konferencji towarzyszyło wręczenie dyplomów absolwentom Studiów MBA Politechniki Gdańskiej, podpisanie deklaracji współpracy między Politechniką Gdańską i firmą Intel oraz inauguracja konkursu dla kobiet rozwijających innowacyjne pomysły i firmy Darboven Idee Grant.

Zdaniem prof. Jerzego Hausnera uniwersyteckość słabnie, jeśli studenci są traktowani bezosobowo, jako numer indeksu. Tymczasem obserwujemy coraz wyraźniejsze osłabienie bezpośrednich relacji między nauczycielami akademickimi i studentami. Problemem jest skokowe umasowienie kształcenia wyższego, wymuszenie komercjalizacji wielu usług dydaktycznych, nieprzemyślane zmiany instytucjonalno-organizacyjne, sprowadzenie roli uczelni do fabryki dyplomów. Skutkuje to zanikiem wspólnotowości. Wszystko to prowadzi do sytuacji, w której uczelnie produkują absolwentów, zatracając jednocześnie funkcję centrów kreujących idee i wartości.

Podczas debaty oksfordzkiej, której teza brzmiała: „Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje”, szczególnie mocno wybrzmiały słowa Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli: „Co łączy Disney’a i Forda? Porzucili edukację i poszli drogą biznesu. Nie pozwolili, by szkoła stanęła im na drodze edukacji”. Anna Grosiak, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Sp. z o.o., podkreślała, że mamy do czynienia z trzema odrębnymi światami: światem biznesu, światem uczelni i światem studentów. Problemem jest właśnie ta odrębność, nieprzenikanie się tych światów. Do  firm przychodzą młodzi ludzie z dyplomem, całkowicie nieprzygotowani do pracy. „To biznes bierze na siebie – bo nie ma innego wyjścia – przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy i funkcjonowania w firmie” – mówiła. Krytycznie szkoły wyższe oceniali także dr André Helin, Prezez BDO oraz Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA. Uczelni i ich współpracy z biznesem bronili prof. Julita Wasilczuk, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; prof. Dariusz Filar, ekonomista i literat; Piotr Voelkel, Grupa Kapitałowa VOX; Joanna Bochniarz, Prezeska Zarządu Centrum Innowacyjnej Edukacji, Bruksela.  Wskazywali na otwartość szkół wyższych do wspólnych działań z firmami, np. zapraszanie praktyków do prowadzenia zajęć, zmiany w strukturach organizacyjnych ułatwiające nawiązywanie współpracy z biznesem, powoływanie rad konsultacyjnych, w których znaczącą rolę odgrywają przedsiębiorcy.

Debatę skomentowali eksperci zasiadający w Loży Mentorów: prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Alain Heureux, Brussels Creative and Craative Ring; Tom Clark, Skills Hub, Centrum Innowacyjnej Edukacji, Bruksela oraz dr Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan. Tylko Henryk Bochniarz stanęła po stronie broniących uczelni, argumentując, że edukacja nie kończy się na szkole wyższej i również rolą biznesu jest dalsze kształcenie absolwentów.

W większości wypowiedzi prezentowanych podczas konferencji wybrzmiewał jeszcze jeden znaczący problem. W świecie cyfrowej transformacji, w którym zmiany zachodzą w niespotykanym jeszcze do niedawna tempie, ogromnego znaczenia nabiera gotowość do ciągłego uczenia się – młodych od starszych i odwrotnie, pracowników od przełożonych i odwrotnie, studentów od wykładowców i odwrotnie, uczelni od biznesu i odwrotnie. Zanika wyraźny podział na nauczających i uczących się. Wszyscy uczą się od wszystkich. To wymaga otwartości, umiejętności współpracy, kompetencji związanych z komunikacją.

„Tylko w ten sposób – rozmawiając, wypracowując wspólne rozwiązania, ucząc się od siebie wzajemnie – sprostamy wyzwaniom, które niesie ze sobą przyszłość i których dzisiaj nie potrafimy nawet nazwać, a co dopiero zdefiniować” – podsumowują konferencję organizatorki Ewa Sowińska, Partner ESO Audit; dr Barbara Stepnowska, Dyrektor Studiów MBA Politechniki Gdańskiej oraz Dorota Sobieniecka-Kańska, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.

Konferencja „Konkurencyjna Edukacja. Uczelnia-Idea: cyfrowa transformacja” to kolejna już inicjatywa Ewy Sowińskiej, dr Barbary Stepnowskiej i Doroty Sobienieckiej-Kańskiej, działających wspólnie pod szyldem Forum Wymiany Doświadczeń. Misją FWD jest budowanie relacji różnych środowisk w oparciu o zaufanie i odpowiedzialność za to, co wspólnie można zdziałać na rzecz społeczności, edukacji i rozwoju biznesu, bez konieczności formalizowania działań i budowania struktur .

Nagrania wideo z wydarzenia:

Część 1:

Część 2:

Fotorelacja:

18.04.2018, fot. Anna Rezulak/KFP

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza