Prelegenci 2016

prof. dr Wiktor Askanas

prof. dr Wiktor Askanas

Sędzia Kanadyjski Trybunał Konkurencji i Konsumenta

Profesor dr hab. Wiktor Askanas , Sędzia kanadyjskiego Trybunału ds. Konkurencji, Profesor emerytowany Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie, Profesor Zarządzania Strategicznego Akademii L. Koźmińskiego, Członek Założyciel Polskiego Instytutu Dyrektorów, Zastępca Przewodniczącego Zarządu w New Brunswick Management Investment Corporation, Członek Rady Programowej EFNI, były Dziekan i Prezes Zarządu International Management Center w Budapeszcie, były Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej OFE PZU, autor ponad 150 publikacji. Nagrodzony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Salvatore Babones

Salvatore Babones

University of Sydney

Salvatore Babones jest profesorem nadzwyczajnym socjologii i polityki społecznej na Uniwersytecie w Sydney. Jest autorem lub edytorem dziesięciu publikacji książkowych oraz ponad dwudziestu akademickich artykułów badawczych, wykorzystujących metody porównawcze do badania międzynarodowej ekonomii politycznej. Jest również autorem wielu publikacji z dziedziny zagadnień międzynarodowych oraz członkiem Chińskiego Komitetu Doradczego wydawnictwa Foreign Affairs.

Brunon Bartkiewicz

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu ING Bank Śląski

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90. W 1994 roku objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. Rok później został prezesem zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Od połowy 2014 pełnił w Grupie ING funkcję Chief Innovation Officer.
Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. CEDEP - Insead France oraz Executive Program at the Graduate School of Business na Stanford University.

prof. dr hab. Marek Belka

prof. dr hab. Marek Belka

b. Prezes Narodowego Banku Polskiego, b.Prezes Rady Ministrów

Profesor dr hab. Marek Belka urodził się 9 stycznia 1952 r. w Łodzi.
Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. - habilitację. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 oraz 1985–1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. - w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.
Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.
Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).
Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.
W dniu 10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.
W styczniu 2011 r. został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne trzy lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Od czerwca 2012 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od maja 2013 r. - członkiem Central Bank Governance Group działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

Edwin Bendyk

Edwin Bendyk

Kierownik działu Nauka Tygodnik POLITYKA

Robert Biedroń

Robert Biedroń

Prezydent Miasto Słupsk

Robert Biedroń - absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przez wiele lat współpracował jako konsultant kilkunastu organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 9 października 2011 roku został wybrany na posła ziemi gdyńsko - słupskiej z listy Ruchu Palikota otrzymując prawie 17 tys. głosów. Były członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Główny sprawozdawca ds LGBT. W latach 2008 – 2016 był członkiem Rady Doradczej Praw Człowieka przy Open Society Foundations. Od 2016 był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Obecnie jest Prezydentem miasta Słupska. Od 2015 jest członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

prof. Andrzej Blikle

prof. Andrzej Blikle

Europejska Akademia Nauk

Profesor Andrzej Blikle - pracownik Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk, członek rady nadzorczej „A.Blikle Sp. z o.o.” (w latach 1990-2010 prezes zarządu), członek zarządu Inicjatywa Firm Rodzinnych, honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha, członek Rady Języka Polskiego. W roku 2009 drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Również „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres Polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Od 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM. Jest wykładowcą wielu uczelni wyższych oraz instytucji naukowych i dydaktycznych

Małgorzata Bonikowska

Małgorzata Bonikowska

Prezes Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

Dr Małgorzata Bonikowska - prezes ośrodek dialogu i analiz THINKTANK oraz prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 r. kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Informacji Europejskiej. Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001–2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 r. prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.

Ian Brzeziński

Ian Brzeziński

Starszy Członek w Centrum Brent Scowcroft Rady Atlantyckiej ds. Bezpieczeństwa Narodowego Rada Atlantycka

Ian Brzezinski jest Starszym Członkiem w Centrum Brent Scowcroft Rady Atlantyckiej ds. Bezpieczeństwa Narodowego i pracuje w Grupie Doradztwa Strategicznego Rady. Wniósł do Rady Atlantyckiej ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa krajowego USA, zajmując wyższe stanowiska w Departamencie Obrony i Kongresie USA.
Ian Brzezinski pełnił funkcję zastępcy Sekretarza Stanu USA ds. europejskich i NATO (2001–2005) . Jego gabinet opracował, koordynował i realizował dwustronne i regionalne strategie zaangażowania oraz wytyczne obronne we współpracy z Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, Dowództwem Strategicznym i Departamentem Obrony. Do jego obowiązków należało kierowanie ekspansją NATO, planowanie i transformacja sił Sojuszu, operacje NATO na Bałkanach, w rejonie Morza Śródziemnego, Afganistanu i Iraku. Kluczowe osiągnięcia jego kadencji to ekspansja członkowska NATO w 2004 roku, skonsolidowanie i restrukturyzacja dowództwa Sojuszu, utworzenie Sił Szybkiego Reagowania NATO oraz koordynacja europejskich posiłków militarnych w operacjach kierowanych przez USA i NATO w Iraku, Afganistanie i na Bałkanach.
Ian Brzezinski służył przez siedem lat w Capitol Hill, najpierw jako Prawny Asystent ds. Bezpieczeństwa Narodowego Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowej, Senatora Bill'a Roth'a (1995 - 2000), a następnie, jako Starszy Doradca w Komisji Senackiej USA Spraw Zagranicznych (2000- 2001). W ramach swoich kompetencji sporządzał projekty i wdrażał inicjatywy legislacyjne oraz strategie dotyczące interesów USA w Europie, Rosji, na Kaukazie i w Azji Środkowej. Jako koordynator zespołu Grupy Obserwatorów NATO ułatwiał m. in. koordynowanie i komunikację pomiędzy Senatem USA a oddziałami wykonawczymi ds. powiększenia NATO, operacji NATO na Bałkanach oraz modernizacji sił Sojuszu.
Ian Brzezinski służył jako wolontariusz na Ukrainie (1993-94), gdzie doradzał Ukraińskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony oraz Parlamentowi, Odbywał służbę jako członek Zespołu ds. Planowania Polityki w Departamencie Obrony (1991–1993), Konsultant w Centrum Analiz Marynarki Wojennej (1991–1992) oraz Analityk/Asystent ds. Informacji w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego (1986–1987).
Za zasługi publiczne Jan Brzeziński został odznaczony Medalem Departamentu Obrony za Wyjątkową Służbę Publiczną; litewskim Orderem Wielkiego Księcia Giedymina; łotewską Nagrodą Ministra Obrony; rumuńskim Medalem za Służbę dla Kraju, Orderem Komandora; oraz Orderem Zasługi RP, Klasy Oficerskiej.
Ian Brzezinski pracował przez pięć lat jako szef w Booz Allen Hamilton, Inc. udzielając wsparcia w zakresie polityki i wsparcia technicznego oficerom USA oraz klientom zagranicznym. Obecnie kieruje Grupą Brzezinski, która doradza w zakresie strategii klientom komercyjnym.

Wojciech Burkot

Wojciech Burkot

Anioł Biznesu, doradca startupów

Wojtek Burkot jest jednym z najbardziej rozchwytywanych profesjonalistów branży IT w Polsce. W ciągu ostatnich lat dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając Motorolę, zorganizował zespół techniczny i siedzibę Google w Krakowie oraz pełnił funkcję CTO w Grupie Allegro. Wojtek pracował również jako badacz w takich organizacjach, jak CERN, DESY i MIT, posiada tytuł doktora fizyki cząstek i pracował przez kilka lat edukując przyszłych specjalistów IT na AGH oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Grzegorz Chłopek

Grzegorz Chłopek

Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Grzegorz Chłopek
Od października 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A (wcześniej ING PTE S.A).

Poprzednio pracował m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, w Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz w Banku Amerykańskim w Polsce. Od 1998 r. związany
z Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A., gdzie najpierw był starszym specjalistą ds. inwestycji, wicedyrektorem Departamentu Inwestycyjnego, a następnie jego dyrektorem (odpowiedzialnym za zarządzanie częścią dłużną portfela). W lutym 2004 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa, a 1 października 2006 r. na Wiceprezesa Zarządu Nationale-Nederlanden PTE S.A.
W swoim zawodowym dorobku ma wiele sukcesów. Zdecydowanie przyczynił się do wzrostu
i osiągnięcia przez zarządzany fundusz emerytalny pozycji lidera wśród instytucji finansowych w Polsce, pod względem liczby klientów oraz wysokości zarządzanych aktywów.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), słuchacz Letniej Szkoły Aktuarialnej Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych), makler papierów wartościowych (licencja nr 432). Posiadacz tytułu CFA.

Włodzimierz Cimoszewicz

Włodzimierz Cimoszewicz

b. Prezes Rady Ministrów

Maria Demertzis

Maria Demertzis

pracownik naukowy Instytut Bruegel

Maria Demertzis - pracownik naukowy w Instytucie Bruegel - think-tanku z siedzibą w Brukseli; adiunktem na wydziale ekonomii Uniwersytetu w Amsterdamie.
W latach 2000 – 2012 Maria Demertzis pełniła funkcje starszego ekonomisty w dziale polityki gospodarczej i badań De Nederlandsche Bank w Holandii. W roku 2012 została oddelegowana do pracy w charakterze eksperta krajowego w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Gospodarczych i Finansów. Przez większość swojego życia zawodowego Maria prowadziła wykłady dotyczące ekonomii i statystyki. Zajmowała szereg stanowisk akademickich w Harvard Kennedy School w Bostonie, Massachusetts oraz Uniwersytecie Strathclyde w Wielkiej Brytanii.
Maria ma na swoim koncie ponad 40 publikacji w międzynarodowych recenzowanych czasopismach i książkach oraz wygłasza prelekcje na seminariach regularnie organizowanych przez uczelnie i banki w Europie i Ameryce Północnej, a także Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisję Europejską.
Uzyskała tytuł licencjata (BSc) w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Atenach, magistra (MSc) na Uniwersytecie w Glasgow oraz doktora ekonomii na Uniwersytecie w Strathclyde. Jej językiem ojczystym jest greka, lecz posługuje się również angielskim, francuskim i holenderskim.
Więcej informacji na jej blogu: http://mariademertzis.wixsite.com/site

Cees Donkers

Cees Donkers

designer, architekt Centrum Architektoniczne Eindhoven

Cees Donkers jest naczelnym urbanistą Eindhoven w Holandii i założycielem Centrum Architektury Eindhoven. Studiował na Politechnice w Eindhoven na Wydziale Architektury i Urbanistyki. Był koordynatorem projektu „Miasto jako Laboratorium” w Eindhoven. Wziął udział w wielu dużych projektach, takich jak opracowanie ramowego planu zagospodarowania nieruchomości po firmie Philips (Witte Dame) oraz ramowego planu zagospodarowania dla Smalle Haven (Jo Coenen), inwestycji Piazza oraz „18 września”. W 1991 r. otrzymał nagrodę ministra infrastruktury. W latach 2008-2010 w ścisłej współpracy z szeregiem instytucji koordynował program badawczy „Miasto jako Laboratorium”. Przez szereg lat pracował w E+ atelier, a w 2008 r. założył Akademię E+ dla studentów. Od 2005 r. Cees jest organizatorem Holenderskiego Tygodnia Designu.

Huub Droogh

Huub Droogh

planista miejski RDH Architekci Urbaniści sp.z.o.o

Huub Droogh – holenderski urbanista, specjalista w dziedzinie planowania przestrzeni miejskiej i zrównoważonego rozwoju miast i regionów. W 1983 r. uzyskał tytuł licencjata ds. infrastruktury na wydziale planowania przestrzennego Akademii Ruchu, Transportu oraz Planowania Przestrzennego (NHTV Breda www.nhtv.nl) a w 1991 r. tytuł magistra urbanistyki na Akademii Architektury i Urbanistyki w Tilburgu (www.fontys-aas.nl).
Przez wiele lat był doradcą Fundacji Planteam (1983 -1985) oraz holenderskiego ministerstwa gospodarki (1985-1993) w dziedzinie urbanistyki i regionalnego rozwoju gospodarczego. W 1993 r. rozpoczął pracę w firmie RDH/Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen (www.rothuizen.nl). Od 1997 r. jest jednym z czterech partnerów spółki. W latach 2008-2012 pełnił również rolę partnera zarządzającego tworząc firmę RDH Architekci Urbaniści w Poznaniu. Od 2013 r. jego życie zawodowe związane jest głównie z Polską.
W Polsce Firma RDH AU koncentruje się przede wszystkim na współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi. W ramach swojej działalności RDH pomaga zapewnić lepszą równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym a przestrzennym społeczeństwa. Ze względu na holenderskie korzenie, które wyróżniają ją na polskim rynku, firma stara się w swoich produktach i usługach zintegrować różne dziedziny zawodowe, a także zaangażować do współpracy lokalne władze i instytucje. Projekty takie jak „Bydgoszcz waterproof” (Wodoodporna Bydgoszcz) (2013 r.), „Linked by water” (Połączeni dzięki wodzie) w zachodnim powiecie warszawskim (2014 r.) oraz rewitalizacja drogi wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Warszawa (2015 r.) to przykłady pilotażowych programów, w których w ramach studiów rozwoju przestrzenno-gospodarczego wykorzystano holenderskie doświadczenia w zakresie gospodarki wodnej.
Huub Droogh regularnie współpracuje z holenderskimi i polskimi uczelniami prowadzącymi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, dzieląc się wiedzą z takich dziedzin jak: zarządzanie miastem, rewitalizacja miasta, gospodarka wodna, rozwój regionalny, współpraca transgraniczna, projekty urbanistyczne oraz architektoniczne.

Frank Fondse

Frank Fondse

Przedsiębiorca, innowator społeczny i specjalista w projektowaniu i zarządzaniu portfelem Finext

Frank Fondse - przedsiębiorca, innowator społeczny i specjalista w projektowaniu i zarządzaniu portfelem w Finext.
Frank jest zainteresowany głównie PRZYCZYNAMI i wartościami wspólnymi firm i projektów. Czerpiąc z własnego doświadczenia, Frank jest przekonany, że są to fundamentalne czynniki sukcesu, zarówno w przypadku firm jak i projektów.

prof. Czesława Frejlich

prof. Czesława Frejlich

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Czesława Frejlich , profesor w krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Redaktor naczelna magazynu projektowego 2+3d. Autorka publikacji oraz kuratorka wystaw dotyczących wzornictwa.

dr Jarosław Gowin

dr Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosław Gowin urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie.
W latach 2011 - 2013 minister sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge.
W latach 1989 -1994 pełnił rolę sekretarza a od 1995 do 2005 redaktora naczelnego miesięcznika “Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Autor wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień.

W 2003 utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której był rektorem do roku 2013. Senator VI kadencji. Członek Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.
Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sejmie VII kadencji. Podczas swojej pracy parlamentarnej pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia domów samotnych matek i hospicjów, a także ze stowarzyszeniem SIEMACHA. Zasiada w Radzie Patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla dzieci imienia ks. Józefa Tischnera.

Mieszka w Krakowie z żoną, trójką dzieci i wnukiem. Wolne chwile spędza z rodziną w górach lub na czytaniu książek. Miłośnik muzyki barokowej.

Mieczysław Groszek

Mieczysław Groszek

Wiceprezes Związek Banków Polskich

Mieczysław Groszek - wiceprezes Związku Banków Polskich. Absolwent kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna SGH w Warszawie. Doktor ekonomii.Od grudnia 2010 r. pełni funkcję wiceprezesa Związku Banków Polskich. Reprezentuje Związek Banków Polskich w Europejskiej Federacji Bankowej w Brukseli jako członek komitetu wykonawczego.
Od 1990 r. związany jest z bankowością: Bank Własności Pracowniczej SA jako wiceprezes zarządu; Polski Bank Rozwoju SA kolejno jako główny ekonomista Banku, członek, wiceprezes i prezes zarządu; mBank SA jako wiceprezes zarządu; MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem jako dyrektor generalny, a potem prezes. W latach 2002 – 2010 – prezes zarządu mLeasing Sp. z o. o.
W latach 1973-1991 pracownik naukowy SGH w Katedrze Ekonomii, w latach 1989 - 90 założyciel i wiceprezes zarządu firmy doradczej.
Przewodniczący lub członek rad nadzorczych: m.in. Banku Ochrony Środowiska, TiUR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB – spółki zarządzającej NFI Victoria, 5 spółek celowych Gminy Centrum w Warszawie i Skanska Poland. Przewodniczący rady Fundacji Poszanowania Energii. Obecnie wiceprzewodniczący rady nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.
W latach 2003-2010 przewodniczący i wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope w Brukseli.
Autor wielu publikacji naukowych oraz ekspertyz z zakresu bankowości i finansów. Kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków ( 1992-1993).

Jarosław Grzesiak

Jarosław Grzesiak

Partner Zarządzający, adwokat Greenberg Traurig

Jarosław Grzesiak jest partnerem zarządzającym warszawskiego biura Kancelarii Greenberg Traurig. Jest specjalistą z 25 letnim doświadczeniem z zakresu transakcji na rynkach kapitałowych, z uwzględnieniem emisji i ofert publicznych akcji oraz obligacji w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, fuzji i przejęć, private equity, a także restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Doradzał przy największych transakcjach, mających znaczący wpływ na polską gospodarkę.
Jego wiedzę i doświadczenie rokrocznie doceniają międzynarodowe i polskie rankingi. Chambers and Partners, International Financial Law Review 1000, EMEA Legal 500, a także Rzeczpospolita od lat wskazują go jako wiodącego prawnika w rynkach kapitałowych, fuzjach i przejęciach, private equity oraz w sektorze bankowości i finansów.
Jarosław Grzesiak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1995 roku adwokatem. Jest członkiem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych, członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz Young Presidents’ Organization.

Natalia Hahn

Natalia Hahn

Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail, Szwecja IKEA

Natalia Hahn jest menadżerem ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie IKEA oraz kieruje północnoamerykańskim i skandynawskim regionem sprzedaży detalicznej. Zanim dołączyła do zespołu odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój, Natalia pracowała w globalnym zespole zajmującym się komunikacją dotyczącą zrównoważonego rozwoju w charakterze wewnętrznego trenera. W ramach swojej pracy m.in. opracowała i zrealizowała szkolenia na temat zrównoważonego rozwoju w Grupie IKEA oraz projekt promujący ekologię na co dzień wśród pracowników. Natalia rozpoczęła pracę w IKEA w kanadyjskim oddziale spółki w 2009 r. Wcześniej ukończyła studia magisterskie na wydziale środowiska i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w biznesie. W trakcie studiów Natalia Hahn pracowała jako konsultant ds. środowiska specjalizujący się w planowaniu obszarów miejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

PROF. JERZY HAUSNER

PROF. JERZY HAUSNER

pomysłodawca Firma-Idea Wydział GAP, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Jerzy Hausner - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 24.I.2010-24.I.2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Nagroda Kisiela.

Michał Herbich

Michał Herbich

Prezes Zarządu Aviva PTE BZWBK S.A

Michał Herbich karierę zawodową w sektorze usług finansowych rozpoczął w 2002 roku w dziale aktuariatu finansowego Commercial Union, gdzie m.in. kierował sekcją wyceny aktywów i zobowiązań. Będąc poza grupą Aviva w latach 2006-2010 miał okazję prowadzić projekty doradcze związane z rozwojem produktów ubezpieczeniowych, tworzeniem biznes planów, audytem, łączeniem firm ubezpieczeniowych oraz wsparciem PIU w analizach systemów emerytalnych. W 2010 roku wrócił do Aviva pracując nad konsolidacją wyników europejskiego badania QIS5 w ramach departamentu Group Solvency w centrali Aviva w Londynie. W tym samym roku objął w Polsce stanowisko aktuariusza spółki życiowej oraz aktuariusza ds. kapitałowych grupy. Od 2011 roku został odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem w Aviva, w tym od listopada 2012 roku sprawował tę funkcję jako członek Zarządu spółek ubezpieczeniowych Aviva. Od listopada 2016 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Aviva PTE Aviva BZWBK S.A.
Michał Herbich jest licencjonowanym aktuariuszem, doktorem nauk fizycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ma ukończone podyplomowe studia dla doradców inwestycyjnych przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Jan Dirk Hogendoorn

Jan Dirk Hogendoorn

Projectmanager, szkoleniowiec, przedsiębiorca Finext

Jan Dirk Hogendoorn pomaga zespołom korporacyjnym i projektowym w transformacji do samoorganizacji, co podnosi motywację i zapał zespołów. Jan uważa, że zespoły powinny współpracować w oparciu o wartości, a nie zasady i procedury.

prof. dr hab. Danuta Hübner

prof. dr hab. Danuta Hübner

posłanka Parlament Europejski

Danuta Hübner posłanka do Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.
Pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej.
W latach 2009–2014 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE.
Była minister ds. europejskich, była szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
W 2011 r. została „premierem” Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet.
Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W 1974 r. doktoryzowała się na tej uczelni, w 1980 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 1992 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych.

dr inż. arch. Krzysztof Ingarden

dr inż. arch. Krzysztof Ingarden

Prezes Zarządu K. Ingarden, J. Ewý – Architekci sp. z o.o.

Krzysztof Ingarden - architekt. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1982r., doktorat (WAPK) w 1987r., habilitacja (WAPWr) w roku 2014. W latach 1983-1985 odbył staż doktorancki w School of Art & Design, University of Tsukuba, Japonia. W latach 1984-1985 pracował w biurze Arata Isozaki w Tokio, w roku 1987 w J.S.Polshek & Partners w Nowym Yorku. Współzałożyciel i prezes biura JET Atelier (1991) i Ingarden & Ewy Architekci (od 1998).

W latach 2003-2014 docent, od lipca 2014 profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wykłada kompozycję architektoniczną na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych (prodziekan w latach 2003-2011). W latach 2010 - 2013 egzaminator zagraniczny na Wydziale Architektury w Dundee University, Dundee, Wielka Brytania. Od roku 2002 Konsul Honorowy Japonii w Krakowie, od roku 2015 członek Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)

Laureat Nagrody Honorowej Stowarzyszenia Architektów Polskich w 2009 roku i innych nagród polskich i zagranicznych. Za projekt Pawilonu Polskiego na wystawie EXPO 2005 w Aichi, Japonia otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w roku 2015 uhonorowany został medalem Gloria Artis za projekt Galeria Europa Daleki Wschód w Krakowie.

Autor i współautor licznych projektów m.in.:
Centrum Kongresowego ICE w Krakowie (2014), Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie (2005-2012), , Pawilonu „Wyspiański 2000” w Krakowie (2007), Pawilonu Polski na EXPO 2005 Aichi, Japonia (2005), Szkoły Języka Japońskiego przy Muzeum Manggha (2004), biblioteki Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie (z J. Ewý), Ambasady RP w Tokio (2001).

Kurator wystaw: „Poland”- Kongres UIA 2011, Tokio, Japonia; „Architekci Polscy dla Japonii” – Stowarzyszenie Architektów Polskich, Warszawa 2011; „Arata Isozaki – Szkice i Rysunki” – Muzeum Manggha, Kraków 2009; „3-2-1 Nowa Architektura w Japonii i w Polsce”, Kraków 2004.

Andrzej Jakubiak

Andrzej Jakubiak

Przewodniczący Komisja Nadzoru Finansowego

Andrzej Jakubiak
W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od października 1982 r. do stycznia 1991 r. pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.
Od lutego 1991 r. do grudnia 2006 pracował w Centrali Narodowego Banku Polskiego. Od sierpnia 1992 r. doradca prezesa w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. W grudniu 1993 r. powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora GINB. Odpowiadał za rozwiązywanie sytuacji banków znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Z dniem 6 lutego 1998 r. powołany został przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego NBP. Od lutego 1998 r. do grudnia 2006 r. był członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego.
W latach 2006 - 2011 był Zastępcą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Z dniem 12 października 2011 r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Mirosław Janik

Mirosław Janik

Prezes Zarządu Diebold Nixdorf Polska

Mirosław Janik – Prezes Zarządu Diebold Nixdorf w Polsce - międzynarodowej firmy informatycznej, dostarczającej rozwiązania technologiczne i usługi dla sektora bankowego i instytucji finansowych, sieci handlowych, logistyki przemysłowo-magazynowej, centrów rozliczeniowych, hoteli i gastronomii, stacji paliw, poczty i transportu pasażerskiego. Korzenie Diebold Nixdorf sięgają połowy XIX wieku na rynku amerykańskim (Diebold Bahmann Safe Company) i połowy XX wieku na rynku europejskim (Nixdorf Computer). Firma jest obecna w Polsce od ponad 25 lat. Jej błyskawiczny rozwój sprawił, że obecnie jest pierwsza w Polsce i na świecie pod względem ilości zainstalowanych bankomatów oraz pierwsza w Polsce i druga na świecie pod względem ilości zainstalowanych systemów kasowych.

Mirosław Janik rozpoczął swoją karierę w Wincor Nixdorf (ówczesna nazwa firmy) w kwietniu 2000 r., objął wówczas stanowisko dyrektora finansowego. Od marca 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a od października 2009 r. prezesa zarządu firmy Wincor Nixdorf w Polsce. Od momentu połączenia firm Diebold i Wincor Nixdorf w Diebold Nixdorf w sierpniu 2016 r. pełni funkcję prezesa zarządu Diebold Nixdorf w Polsce i na Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. W roli prezesa odpowiada za rozwój spółki w Polsce i na Ukrainie, poprzez inicjowanie strategii opartej na najnowszej technologii i doświadczeniu całej grupy Diebold Nixdorf. Od 2006 roku Mirosław Janik odpowiada również za rynek rosyjski (najpierw jako CFO, w latach 2013-2014 również jako prezes zarządu Wincor Nixdorf w Rosji).

Mirosław Janik jest absolwentem Zarządzania i Marketingu o specjalizacji Rachunkowość i Marketing na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1999 r. ukończył również Podyplomowe Studia inwestycji Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 r. uzyskał dyplom ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a w 2005 r. skończył studia MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów we współpracy z Rotterdam School of Management i Uniwersytetem Gdańskim. W 2015 r. ukończył również Harvard Business School, na kierunku General Management Program.

Justyna Jasiewicz

Justyna Jasiewicz

Uniwersytet Warszawski

Justyna Jasiewicz - adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemem kompetencji informacyjnych młodzieży, społecznymi konsekwencjami korzystania z Internetu oraz przemianami mediów masowych w perspektywie rozwoju ICT. Autorka publikacji „Kompetencje informacyjne młodzieży” (Warszawa, 2012) oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w pracach zbiorowych, „Przeglądzie Bibliotecznym”, „Information-Wissenschaft und Praxis”, „Gazecie Wyborczej”, współautorka pracy „Informacja zdrowotne. Oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników (Warszawa 2013). Członkini licznych zespołów badawczych, ekspertka szeregu organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Orange i Fundacji Nowoczesna Polska, w latach 2014-2016 head of research w Centrum Cyfrowym: Projekt: Polska.

Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasto Poznań

Jacek Jaśkowiak - urodził się 10.03.1964 r. w Poznaniu. Jest Prezydentem Miasta Poznania aktywnie współpracującym z ruchami miejskimi, działaczem sportowym, byłym przedsiębiorcą. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 90. minionego wieku w firmach handlowych. Pracował, m.in. dla dra Jana Kulczyka, w Kulczyk Tradex. Od 1997 do 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą polegającą na obsłudze księgowej i doradczej zagranicznych przedsiębiorców. Wraz z inwestorami biznesowymi uczestniczył w tworzeniu tysięcy miejsc pracy w Polsce.
Od 2008 roku zabiera głos w sprawach publicznych, między innymi na łamach Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego. Jego aktywność publiczna sprawiła, iż w roku 2010 został kandydatem ruchu miejskiego My-Poznaniacy na urząd prezydenta Poznania. Od 2013 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, był jej kandydatem na urząd prezydenta Poznania w roku 2014.
W II turze wyborów uzyskał 86164 głosów poparcia (59,09%) i zastąpił na stanowisku prezydenta miasta Poznania urzędującego przez 16 lat Ryszarda Grobelnego.

Bartosz Józefowski

Bartosz Józefowski

Krakowski Park Technologiczny

Bartosz Józefowski - ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna. Koordynator projektów w KPT od 2013 r., jako manager inkubatora
technologicznego, odpowiada za usługi wsparcia rozwoju biznesu i akcelerację młodych firm, w tym prowadzenie rekrutacji, selekcję i wsparcie projektów w początkowym etapie ich rozwoju, doradztwo i konsultacje biznesowe dla inkubowanych firm. W okresie prowadzenia inkubatora „wyinkubował” blisko 50 technologicznych start-upów. Jest także członkiem zarządu Funduszu Zalążkowego KPT, inwestującego w spółki technologiczne we wczesnej fazie rozwoju, który zainwestował w ponad 20 innowacyjnych start-upów technologicznych. W Funduszu Zalążkowym KPT odpowiada za ocenę potencjalnych inwestycji, analizę zgłoszeń i biznesplanów, zarządzanie portfelem inwestycyjnym (20 spółek), negocjowanie umów inwestycyjnych. Aktywny uczestnik sceny start-upowej w Krakowie, od stycznia 2016 inicjator, współzałożyciel i aktywny działacz fundacji wspierającej rozwój krakowskiej sceny technologicznej i startupowej. Małopolski ambasador fundacji Startup Poland. Od lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie preinkubacji, promocji nowych technologii i przedsiębiorczości. Autor publikacji dotyczących start-upów i rozwoju przedsiębiorczości. Specjalizuje się w stosowaniu business model canvas, design thinking, oraz metodologii Living Lab.

Krzysztof Kalicki

Krzysztof Kalicki

Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna

Krzysztof Kalicki - wykładowca uniwersytecki, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, autor niemal stu publikacji z dziedziny finansów i bankowości. Członek licznych rad nadzorczych. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Tam też uzyskał tytuł doktora habilitowanego i przez wiele lat pracował jako wykładowca w Katedrze Finansów Międzynarodowych. W latach dziewięćdziesiątych pracował w Ministerstwie Finansów, pełniąc kolejno funkcje: Doradcy Ministra Finansów, Dyrektora Departamentu Zagranicznego, a następnie Sekretarza Stanu, I Zastępcy Ministra Finansów. Zanim podjął pracę w Deutsche Bank, pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Banku Pekao. Z Deutsche Bank Polska związany od 1998 roku. Od 2003 pełni funkcję Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska oraz Country Managera Grupy Deutsche Bank w Polsce.

Łukasz Kaliciński

Łukasz Kaliciński

przedsiębiorca NOTJUSTSHOP

Łukasz Kaliciński – przedsiębiorca z ponad 12 letnim doświadczeniem w tworzeniu biznesów. Od firmy zajmującej się recyklingiem, przez StartUp’y internetowe, prowadzenie wykładów, pisanie książek, przez markę odzieżową NOTJUSTSHOP, która będąc jedną z pierwszych tego typu firm w Polsce i w Europie łączy przedsiębiorczość z mądrą akcją charytatywną, aż do agencji marketingowo/eventowej andNOTJUSTSHOP, która realizuje projekty i akcje marketingowe po to, by pomagać innym.

Wiele osób, po spotkaniu z Łukaszem stwierdza że „nie jest on do końca normalny” a sam adresat tych słów z dumą przyznaje, że jest to prawda. A wszystko za sprawą emocji, pasji Łukasza i chęci zrobienia czegoś „wielkiego”, wybierania trudnej drogi w tym co tworzy.

Łukasz uwielbia zimę, narty i wszystko co z tym związane. Jego dawna miłość to koszykówka, którą uprawiał zawodowo przez ponad 11 lat. Jest niepoprawnym gadżeciarzem i jeszcze bardziej niepoprawnym optymistą, który nigdy nie mówi, że czegoś nie da się zrobić.

Rob Khazzam

Rob Khazzam

Dyrektor Generalny na Europę Środkowo-wschodnią UBER

Rob Khazzam jest Dyrektorem Generalnym firmy Uber w Europie Środkowej i Wschodniej. Jako Dyrektor Regionalny Rob nadzoruje działalność i strategię firmy w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej sprawował funkcję Starszego Menadżera ds. Ekspansji w zespole ds. ekspansji międzynarodowej Ubera, kierując rozwojem rynku w Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii.

Daniel Kollberg

Daniel Kollberg

Vice Prezes na Europę Środkową i Północną Palo Alto Networks

Daniel Kollberg jest Dyrektorem Wykonawczym, ukierunkowanym na wyniki, z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu handlowym w zakresie rozwiązań IT oraz w firmach usługowych. Posiada rozległą wiedzę dotyczącą ludzi, procesów i produktów w dziedzinie profesjonalnych usług „w chmurze”, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa IT. Współpracował zarówno ze startupami jak i renomowanymi firmami, jako lider lokalny, regionalny i globalny. Pracował, między innymi, dla takich firm jak IBM, McAfee, Reuters, Nokia i Palo Alto Networks.

Zdzisław Kolmaga

Zdzisław Kolmaga

trener firma Leance

Zdzisław Kolmaga - z wykształcenia inżynier elektryk ze specjalnością automatyka i metrologia przemysłowa. Studiował również przez rok fizykę na UJ. Doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobył w różnorodnym środowisku przemysłowym, w szczególności w implementacji komputerowych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS). Posiada doświadczenie w IT - jest również programistą.

Planowałem i realizowałem projekty budowy fabryk, kontraktowałem i zarządzałem ludźmi zdobywając umiejętności organizacyjne. Stałem się liderem zespołu z entuzjastycznym podejściu do nowych wyzwań. To zdanie osadzone w kulturze korporacji w których pracowałem.


Od lat jestem zainteresowany Lean, ewolucją organizacji a w szczególności organizacją pracy „bez kierowników” (turkusowe organizacje), psychologią, neuropsychologią i Komunikacją bez przemocy Marshalla Rosenberga (NVC). Mam doświadczenie w we wdrażaniu Lean i WCM zarówno jako konsultant jak i manager"

Jacek Krupa

Jacek Krupa

Marszałek Województwo Małopolskie

Jacek Krupa - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ekonomista, Samorządowiec, Poseł na Sejm V i VI kadencji. Pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Wicestarosty i Starosty Krakowskiego. W Zarządzie Województwa Małopolskiego od 2012r., w 2015r. powołany na stanowisko Marszałka Województwa Małopolskiego.

Joanna Kulczycka

Joanna Kulczycka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Joanna Kulczycka , prof. nadzw. AGH jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1998 r., a dr hab. w 2012 r. Od 1998 r. pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk (kierownik Pracowni Badań Strategicznych), a od 2004 r. pracownik Wydziału Zarządzania AGH (od 2013 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Od 2015 r. dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. Jest autorem ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach). Uczestnik i kierownik wielu krajowych projektów badawczych, szkoleniowych (fundusze strukturalne), opracowań realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego i przemysłu. Organizator sympozjów i konferencji poświęconych tematyce surowców mineralnych i ochronie środowiska. Członek Grupy Doradców Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców.

Joe Kuruvilla

Joe Kuruvilla

VP Home and Personal Care, Central Eastern Europe UNILEVER

Sławomir Lachowski

Sławomir Lachowski

twórca mBanku, b. Prezes BRE Banku i FM Bank PBP S.A.

Sławomir Lachowski - profesjonalista w dziedzinie finansów i bankowości, inicjator wielu innowacyjnych start-up’ów w bankowości. Twórca mBanku, pierwszego banku internetowego w Polsce, który stał się jednym z największych banków tego typu na świecie, a także Bank SMART - pierwszego mobilnego banku europejskiego. Był członkiem zarządu PBG Bank i PKO Bank Polski oraz prezesem mBank i FM Bank PBP. Członek wielu rad nadzorczy spółek giełdowych w Polsce i zagranicą. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). Studiował również na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytecie w Zurychu. Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania, przywództwa i innowacyjności oraz książek Droga innowacji, Studio EMKA 2010, DROGA ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie. Studio EMKA 2012 oraz Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych, Studio EMKA 2013.

Charles Landry

Charles Landry

urbanista, pisarz Comedia

Charles Landry współpracuje z miastami na całym świecie, pomagając im wykorzystać ich potencjał. Zyskuje szerokie uznanie jako mówca, autor i innowator. Ułatwia wdrażanie złożonych projektów zmian urbanistycznych.
Jako ważny doradca, Charles współpracuje blisko z decydentami i liderami lokalnymi, pomagając im w wyborze odpowiednich i oryginalnych rozwiązań w pozornie trudnych do rozwiązania problemach, takich jak połączenie innowacji z tradycją, zrównoważenie tworzenia zamożności ze spójnością społeczną lub lokalnej odrębności z globalizacją.
Jako międzynarodowy autorytet w zakresie wykorzystania wyobraźni w tworzeniu zrównoważonych zmian urbanistycznych, Charles pracował i prowadził wykłady w ponad 60 krajach oraz pomagał w zmianie postrzegania i dostrzegania możliwości w ponownym definiowaniu naszych miast. Jego Indeks Kreatywności Miasta jest potężnym narzędziem do pomiaru kreatywnego ekosystemu danego miejsca. Charles jest autorem wielu książek, z których ostatnia to „Miasta ambicji”, bazującej na jego najpopularniejszej pozycji: „Kreatywne miasto: Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów”; koncepcja ta przerodziła się w ruch globalny. Jego książka: „Sztuka tworzenia miast” zajęła ostatnio drugie miejsce w plebiscycie książek wszech czasów o tematyce miejskiej na planistycznym portalu: http://www.planetizen.com/node/66462. Pozostałe publikacje książkowe poświęcone są zmysłom miasta, międzykulturowości oraz kulturze i komercji.
Dalsze informacje: www.charleslandry.com

Mikael Lemström

Mikael Lemström

Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o Power and Heat Polska Sp. z o.o

Mikael Lemström od ponad 20 lat związany z branżą energetyczną. Pracował m.in. w oddziałach Fortum w Indonezji, Malezji i Tajlandii. Był tam odpowiedzialny za strategiczne planowanie oraz rozwój firmy w ramach sektora energetycznego. Pełnił m.in. funkcje dyrektora generalnego w obszarze rozwiązań energetycznych, wiceprezesa ds. sprzedaży, a wcześniej dyrektora ds. administracji i finansów.
Mikael Lemström jest absolwentem wydziału Fizyki Technicznej na Politechnice w Helsinkach.

Faith Liddell

Faith Liddell

b. Dyrektor Festivals Edinburgh, University of Edinburgh

Faith Liddell jest doświadczoną szkocką producentką kreatywną, programistką, przedsiębiorcą i konsultantką w dziedzinie kultury, pełniącą kluczowe funkcje strategiczne i kreatywne w wielu formacjach artystycznych w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat, specjalizując się w tworzeniu i rozwoju wielkich krajowych oraz międzynarodowych projektów, współpracy i festiwali. Pełniła kluczową rolę jako twórczyni i konsultantka w zakresie rozwoju organizacji, projektów i metodologii o aspiracjach międzynarodowych na poziomie kreatywnym, przy nawiązaniu do edukacji, rozwoju ekonomicznego, turystyki oraz planów społecznościowych. Od 2007 do 2015 r. pełniła funkcję Dyrektora Festiwali w Edynburgu, nowej organizacji powołanej w celu zaproponowania wspólnego rozwoju strategicznego dla wszystkich dwunastu głównych festiwali w Edynburgu oraz utrzymania dominacji Edynburga jako światowego centrum turystyki festiwalowej. Współpracowała z poszczególnymi festiwalami, aby umocnić ich kulturalne, społeczne i ekonomiczne znaczenie oraz pozyskać ponad 20 milionów funtów dodatkowych środków inwestycyjnych na rzecz festiwali oraz programów towarzyszących poprzez badanie wpływu, rozwój programów oraz inwestycji, współpracę międzynarodową, innowacje, rozwój marki opartej na wiedzy, działania na rzecz środowiska oraz marketing promujący turystykę kulturalną. W 2015 r. otrzymała nagrodę Creative Edinburgh Leadership Award, OBE za zasługi na rzecz sztuki oraz została odznaczona tytułem Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres.

Łukasz Lipiński

Łukasz Lipiński

Dyrektor ds. Analiz Polityki Insight

Łukasz Lipiński nadzoruje pracę zespołu Polityki Insight, odpowiada za codzienną redakcję analiz i publikacji. Przez 15 lat pracował w „Gazecie Wyborczej”, gdzie kierował działem krajowym (2008-2012), zagranicznym (2006-2008) i gospodarczym (wiceszef w latach 2001-2006). Poza nadzorowaniem pracy dziennikarzy odpowiadał m.in. za zamawianie sondaży, organizację obsługi wyborów i innych dużych wydarzeń. Marshall Memorial Fellow (2004), od 2007 r. członek komisji selekcyjnej tego programu. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

Denis Machuel

Denis Machuel

Członek Komitetu Wykonawczego Sodexo

Denis Machuel dołączył do Sodexo w sierpniu 2007 roku, obejmując funkcję Prezesa Zarządu Benefits & Rewards Services w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialnego za pozycję Sodexo jako lidera branży w regionie.

Benefits & Rewards Services jest jednym z trzech filarów oferty wyjątkowych usług Sodexo w zakresie jakości życia oraz drugim największym na świecie dostawcą usług poprawiających jakość życia, oferującym szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań, obejmujących korzyści pracownicze, premie i programy uznaniowe oraz pożytki publiczne.

Następnie, w 2010 roku, Denis dołączył do Zarządu Sodexo Benefits & Rewards Services w Europie i Azji, aby w styczniu 2012 roku objąć funkcję Prezesa Sodexo Benefits & Rewards w skali globalnej.

Denis Machuel dołączył do Komitetu Wykonawczego Grupy Sodexo w styczniu 2014 roku, a następnie w styczniu 2015 roku został powołany do pełnienia funkcji CDO w Grupie. Rola ta polega na wspieraniu transformacji cyfrowej Grupy we wszystkich trzech obszarach działalności.

We wrześniu 2016 roku, Denis został powołany na stanowisko Prezesa Personal and Home Services, działalności stworzonej 9 lat temu w celu uzupełnienia usług konsumenckich w globalnej ofercie Sodexo.
Denis rozpoczął karierę zawodową w Schneider Electric w Egipcie, następnie został konsultantem w Dassault Electronique i dołączył do zespołu konsultantów ds. innowacyjności i technologii w Altran, gdzie spędził 16 lat. Pełnił liczne wyższe funkcje kierownicze w Altran, w tym Prezesa Altran Technologies UK, Prezesa Altran Technologies France oraz Dyrektora ds. Strategii Offshore i Działalności Operacyjnej.
Denis jest absolwentem ENSIMAG College of Engineering w Grenoble we Francji i ma tytuł magistra inżyniera Uniwersytetu A&M w Teksasie.
Denis jest żonaty i ma trójkę dzieci. Denis jest Francuzem i posługuje się językiem francuskim i angielskim.

prof. Jacek Majchrowski

prof. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasto Kraków

prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Krakowa od 2002 r., 30 listopada 2014 r. wybrany na czwartą kadencję. Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu (w latach 2001-2005), do listopada 2011 r. – sędzia Trybunału Stanu.

prof. Holger Magel

prof. Holger Magel

Honorowy Prezydent Światowej Federacji Geodetów, Prezydent Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich

prof. Holger Magel - Przed nominacją na stanowisko w TUM, gdzie Holger Magel został profesorem zagospodarowania i rozwoju przestrzennego oraz dyrektorem Instytutu Geodezji, GIS und Landmanagement, profesor Holger Magel pracował w administracji rządowej Bawarii, piastując stanowisko prezydenta Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Założył program zmian zagospodarowania przestrzennego wsi bawarskich i, dzięki inicjatywom związanym z planowaniem krajobrazowym, również przyczynił się do bardziej przyjaznego krajobrazowo planowania przestrzennego w obszarach wiejskich, zaspokajającego zarówno potrzeby ochrony środowiska jak i społeczne. Badania prowadzone przez Holgera Magela obejmują teorię, metody i procesy zrównoważonej rewitalizacji obszarów wiejskich, partycypacyjnego planowania przestrzennego, rozwoju społeczności lokalnych i planu zagospodarowania przestrzennego oraz teorie i koncepcje zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego w kontekście międzynarodowym. W 2000 roku założył międzynarodowy program studiów magisterskich „Zarządzanie przestrzenne i struktura własnościowa na obszarach miejskich i wiejskich”. Program umożliwia przyszłym liderom, zwłaszcza z krajów rozwijających się, ukończenie szkolenia w zakresie szczególnych wyzwań stawianych przez urbanizację i problemy strukturalne na obszarach wiejskich w krajach ich pochodzenia. Aby promować dialog pomiędzy teorią a praktycznymi zastosowaniami, Magel powołał również coroczną konferencję poświęconą planowaniu i rozwojowi przestrzennemu (Munich Tage der Bodenordnung und Landentwicklung), która stanowi forum wymiany zdań w skali całych Niemiec. Silne zaangażowanie w pracę przyniosło mu uznanie w kraju i za granicą oraz wiele ważnych zaszczytów i odznaczeń krajowych, społecznych i zawodowych. Magel piastuje również liczne funkcje honorowe, takie jak prezesa renomowanej Akademii Bawarskiej “Ländlicher Raum” (Obszary Wiejskie).

Katarzyna Majewska

Katarzyna Majewska

Członek Zarządu Citi Handlowy

Katarzyna Majewska - Członek Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A, działającego pod marką Citi Handlowy. Od 1999 roku pracowała w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie współtworzyła Handlobank, a po połączeniu z Citibank (Polska) S.A. była odpowiedzialna między innymi za procesy zakupowe i zarządzanie nieruchomościami spółek z grupy Citi w Polsce. Z sukcesem scentralizowała procesy zakupowe oraz dokonała ich standaryzacji. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach sourcingowych. Wprowadziła w Polsce jako pierwszym kraju w strukturze Citi, nowoczesną strategię zarządzania dostawcami zapewniającą ścisłą kontrolę ich efektywności.
Od 2008 roku, była związana z Grupą PZU, gdzie odpowiadała za obszar administracji, nieruchomości i zakupów.
Obecnie odpowiedzialna za operacje i technologie w Citi Handlowy.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła również program MBA stworzony przez RSM Erasmus University oraz General Management Program na Harvard Business School.

Ewa Małyszko

Ewa Małyszko

Prezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.

Ewa Małyszko - prezes zarządu PKO BP BANKOWY PTE SA. Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła również Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Społecznych i Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi w SGH, Programme for the Executive Development dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie,
a także program z zakresu przywództwa w organizacji w Wallenberg Institute w Szwecji.

Z rynkiem kapitałowym związana od początku kariery. Posiada doświadczenie w tworzeniu nowych organizacji z sektora finansowego oraz kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją finansową. Od listopada 2008 roku prowadzi własną firmę, zajmującą się tworzeniem programów edukacyjnych z zakresu finansów osobistych oraz doradztwem finansowym. Jest Członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA.


Tomasz Misztal

Tomasz Misztal

Prezes Zarządu KAMSOFT Podlasie sp. z o. o.

Tomasz Miształ - absolwent Politechniki Warszawskiej, przedsiębiorca. Po ukończeniu studiów, w 1995r. założył jednoosobową działalność gospodarczą TPM Komputer. Firma była jednym z ponad 100 partnerów handlowym PI Kamsoft i zajmowała się wdrożeniami systemów informatycznych w aptekach i przychodniach. W 2005r. razem z Kamsoft założył spółkę Kamsoft Podlasie Sp. z o.o. i do dzisiaj jest jej współwłaścicielem i prezesem. Kamsoft Podlasie jest dzisiaj jednym z największych i najszybciej rozwijających się partnerów handlowych firmy Kamsoft SA. Zainspirowany między innymi publikacjami i wykładami A.J. Blikle w 2014r. rozpoczął głęboki proces odejścia od folwarcznego stylu zarządzania w kierunku organizacji opartej na relacjach partnerskich (zielonych).
Zainteresowania: psychologia biznesu, organizacje XXI w., slow life
Wolne chwilę najchętniej spędza aktywnie (narty, rower, pływanie) lub przy ciekawej lekturze i przy dźwiękach spokojnej muzyki.

Piotr Moncarz

Piotr Moncarz

Przewodniczący Polsko Amerykańskiej Rady Współpracy Stanford University

Piotr Moncarz - dr nauk przyrodniczych SCPM, Profesor Adiunkt Stanford University; Główny Inżynier Exponent, Inc. - spółki badawczo-technologicznej z siedzibą w Dolinie Krzemowej; Prezes i Dyrektor Zarządzający Geothermic Solution LLC - spółki zajmującej się zieloną energią, technologiami przełomowymi; Przewodniczący i współzałożyciel Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy; były Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Członek Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. W trakcie programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda dyrektor ds. naukowych dla kilku grup. Pozostaje aktywny na polu międzynarodowego biznesu, od projektów opracowania elektrowni, technologii i ekonomiki energetycznej, mobilności elektrycznej, po przedsięwzięcia wysokotechnologiczne. Jest częstym mówcą podczas wydarzeń związanych z promowaniem współpracy międzynarodowej wraz z inwestycjami w polski sektor wysokich technologii

Tomasz Motyl

Tomasz Motyl

Chief Innovation Officer Alior Bank

Tomasz Motyl
Od samego początku tworzenia Alior Banku odpowiedzialny za rozwój aplikacji bankowych po stronie IT. Wdrożenie Alior Sync, T-Mobile Usługi Bankowe oraz Big Data i innowacyjność to tematy z którymi był silnie związany. Obecnie prowadzi Departament Innovation LAB, który jest między innymi elementem R&D dla nowych projektów, platformą współpracy ze start-up’ami, firmami typu fintech oraz obszarem poszukiwań nowych modeli współpracy biznesowej.

Adam Niewiński

Adam Niewiński

Wiceprezes Zarządu Bank Pekao SA

Adam Niewiński - Wiceprezes Zarządu Banku od 30 kwietnia 2015 roku.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku "Zarządzanie i Marketing". Ukończył również kursy w amerykańskich szkołach zarządzania: Stanford University Graduate School of Business oraz Harvard Business School.
Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 w The Boston Consulting Group jako Konsultant specjalizujący się w sektorze usług finansowych. Przez blisko 3 lata zrealizował wiele projektów w obszarach reorganizacji oraz budowy strategii. Od 2000 roku budował zespół i pozyskał finansowanie, a następnie założył Spółkę Expander (FinFin S.A.), której został Prezesem. Początkowo firma prowadziła największy w Polsce internetowy serwis doradztwa finansowego, a następnie przekształcił ją w dystrybutora rozwiązań finansowych z oddziałami w całej Polsce. Nowa strategia umożliwiła zdobycie pozycji lidera w doradztwie finansowym i pośrednictwie w sprzedaży kredytów hipotecznych.
Od 2002 roku do chwili obecnej jest związany z Grupą Pekao. W lipcu 2002 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Następnie od kwietnia 2004 roku do kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.. W lutym 2013 roku został mianowany Dyrektorem Wykonawczym Pionu Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A. Od 30 kwietnia 2015 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej. Przewodniczący Rady Nadzorczej DI Xelion sp.z o o , Członek Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Private Equity Managers. SA.

José Ignacio Nuño

José Ignacio Nuño

Dyrektor i założyciel SUHAB

José Ignacio Nuño jest projektantem przemysłowym z miasta Meksyku, specjalizującym się w zrównoważonym projektowaniu, założycielem i dyrektorem kreatywnym Suhab. W swojej pracy pomaga klientom w zmianie przyzwyczajeń na bardziej zrównoważone dzięki rozwiązaniom przyjaznym środowisku naturalnemu. Utrzymując bliskie relacje z utalentowanymi artystami, ożywia społeczność i rozwija lokalnie trwałe produkty. Pracował ze społecznościami lokalnymi od Meksyku po Nikaraguę jako konsultant w zakresie projektów oraz opracowania produktu. Prowadził wykłady poświęcone zrównoważonemu rozwojowi na większości głównych uczelni w kraju. Oprócz działalności projektowej, José jest zawodowym artystą, malującym na płótnie, tworzącym murale oraz entuzjastą pszczelarstwa.

prof. Akiko Okabe

prof. Akiko Okabe

architekt Universytet w Tokio

prof. Akiko Okabe - architekt i doktor nauk środowiskowych. Profesor architektury i polityki urbanistycznej w Szkole Podyplomowej Badań Poznawczych Uniwersytetu w Tokio (2015- ... ). Studiowała architekturę na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Tokio (1981-1985). Architekt w Arata Isozaki and Associates w Barcelonie do 1987 r. oraz jako niezależny architekt współpracowała z Masato Hori. Profesor na Uniwersytecie w Chiba (2004-2015). Jest autorką kilku publikacji książkowych, w tym: „Barcelona: miasta śródziemnomorskie” (2010), „Zrównoważone miasta: Strategie regionalne i środowiskowe na poziomie europejskim” (2003), „Zrównoważona społeczność w warunkach depopulacji” (współautorzy, 2012) oraz „Ku renesansowi miejskiemu: Miasta jako wspólny kapitał społeczny” (współautorzy, 2003).


Ana Palacio

Ana Palacio

b. Minister Spraw Zagranicznych Hiszpanii Rada Krajowa Hiszpanii

Ana Palacio jest międzynarodową prawniczką specjalizującą się w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej. Jest członkiem Rady Krajowej Hiszpanii (2012); Zarządu Enagás (2014). Od 2009 roku sprawuje funkcję menadżera technicznego Spanish Gas System i Pharmamar (2009), wiodącej spółki branży biotechnologicznej. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Investcorp (2008), Office Chérifien des Phosphates (2016) i European House-Ambrosetti (2016), jak również Rady Naukowej Real Instituto Elcano (2015); członkiem Komitetu Wykonawczego Zarządów Atlantic Council of the United States; członkiem Rady Światowej Agendy US Światowego Forum Ekonomicznego (2014); oraz członkiem Zarządu Fondation pour le droit continental (2015). Pełniła funkcję profesora wizytującego Edmund E. Walsh School of Foreign Service przy Georgetown University (2014 i 2015).
Ana de Palacio pełniła funkcję Ministra Spraw Zagranicznych Hiszpanii (2002-2004) i była członkiem Parlamentu Hiszpanii (2004-2006), kiedy to przewodniczyła Komitetowi Wspólnemu Obu Izb do Spraw Unii Europejskiej. Pełniła funkcję Starszego Wiceprzewodniczącego i Radcy Prawnego Grupy Banku Światowego oraz Sekretarza Generalnego ICSID (2006-2008). Od 1994 do 2002 była członkiem Parlamentu Europejskiego, przewodnicząc Komitetowi ds. Prawnych i Rynku Wewnętrznego, Komitetowi Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Konferencji Przewodniczących Komisji. Była członkiem Komitetu Wykonawczego i Starszym Wiceprezesem do Spraw Międzynarodowych AREVA (2008-2009).
Ana de Palacio otrzymała nagrodę Sandra Day O’Connor Justice Prize 2016, przyznawaną przez O’Connor School of Law, Arizona State University za wyjątkowy wkład w rządy prawa, sprawiedliwość i prawa człowieka. Ana de Palacio regularnie publikuje artykuły w dziennikach i periodykach. W szczególności, prowadzi miesięczną kolumnę w Project Syndicate.

Jean-Luc di Paola-Galloni

Jean-Luc di Paola-Galloni

Wiceprezes ds. Korporacyjnych Grupy, Zrównoważonego Rozwoju i Spraw Zewnętrznych Valeo Group

Jean-Luc di Paola-Galloni - odpowiadając za Zrównoważony Rozwój i Sprawy Zewnętrzne od 2010 r., Jean-Luc di Paola-Galloni dołączył do Valeo w 2006 r. jako delegowany Prezesa Zarządu, członek Komitetu Wykonawczego.
Od stycznia 2010 roku jest członkiem z ramienia Valeo Komitetu Selekcji i Inwestycji Fonds Avenir Automobile (FAA), należącego do francuskiego państwowego Banque Publique d'Investissement (BPI).
Po sześciu latach sprawowania funkcji wiceprzewodniczącego, w lipcu 2015 r. został powołany na stanowisko Współprzewodniczącego Europejskiej Rady Doradczej ds. badań w dziedzinie transportu drogowego (ERTRAC) - głównej platformy współpracy badawczej przemysłu motoryzacyjnego Komisji UE oraz Wiceprzewodniczącym powiązanej Europejskiej Inicjatywy Zielonego Transportu (EGVI). Jest członkiem strategicznej grupy doradczej Rady CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Przemysłu Motoryzacyjnego).
Jego zaangażowanie w uczciwe relacje pomiędzy branżą motoryzacyjną a organami międzynarodowymi, przy zachowaniu podejścia opartego na porozumieniu zainteresowanych stron widoczne jest również w zaangażowaniu jako doradca Międzynarodowego Forum Ministrów ds. Transportu OECD od samego początku (2008) oraz Globalnej Rady Przemysłu Motoryzacyjnego Światowego Forum Ekonomicznego od czasu jej powołania (2010).
Wcześniej piastował funkcję doradcy Prezesa Zarządu Gaz de France (2002-2004), posiada różne stopnie w zakresie nauk humanistycznych, posiada doświadczenie naukowe w zakresie obrony, piastował stanowisko wykładowcy wizytującego na wydziale stosunków międzynarodowych i spraw strategicznych na Harvard University, Cambrige, Mass (Olin Institute, Weatherhead Center for International Affairs), jest absolwentem Ecole Normale Supérieure i uczęszczał, podczas odbywania służby wojskowej, do francuskiej szkoły wojskowej (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale).

Magnus Persson

Magnus Persson

Executive Vice President Business Development Skanska

Magnus Persson pracuje dla firmy Skanska od 1998 roku. Rozpoczął karierę zawodową w Skaska International Building, firmie zajmującej się realizacją projektów eksportowych na całym świecie. W 2004 roku został Menadżerem Oddziału Skanska Szwecja w Malmö. W 2010 roku awansował na stanowisko Menadżera Regionalnego odpowiedzialnego za największy region w Skanska Szwecja. Pod jego kierownictwem Skanska osiągnęła pozycję lidera, jako stały wykonawca i deweloper w regionie Öresund.
W październiku 2016 roku Magnus dołączył do zespołu Skanska w Polsce, obejmując funkcję Zastępcy Prezesa ds. Rozwoju w Skanska S.A. oraz wchodząc w skład Zarządu firmy.
Magnus Persson posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa wodnego i lądowego oraz MBA Uniwersytetu Lund.

Przemysław Pohrybieniuk

Przemysław Pohrybieniuk

Dyrektor Zarządzający ACCA na Polskę i Kraje Bałtyckie ACCA POLAND

Aleksander Poniewierski

Aleksander Poniewierski

Partner, EMEIA Advisory Center IoT/OT Leader

Aleksander Poniewierski - absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnik wielu prestiżowych programów organizowanych przez Harvard Business School oraz Carnegie Mellon University. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania IT, podnoszeniem efektywności systemów informatycznych stosowanych w biznesie oraz ryzykach związanych z ich użytkowaniem, jak również w zagadnieniach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i infrastruktury krytycznej. Doradzał czołowym spółkom w zakresie bezpieczeństwa IT, zarządzania IT, strategii IT oraz transformacji IT. Szczególnym obszarem zainteresowania Aleksandra jest tematyka cyberbezpieczeństwa oraz infrastruktury krytycznej.

Paweł Potoroczyn

Paweł Potoroczyn

b. Dyrektor Instytut Adama Mickiewicza

Paweł Potoroczyn - dyplomata, menedżer kultury, wydawca, producent filmowy i muzyczny. Od 2008 r. Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Wydziale Historii UW. Służbę publiczną rozpoczął w 1992 r. jako Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej, a karierę dyplomatyczną jako Konsul do spraw kultury w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. W 2000 r. zakładał od podstaw Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku jako jego pierwszy dyrektor. W 2005 r. został dyrektorem Instytutu Polskiego w Londynie. Członek założyciel Lincoln Center Global Exchange in New York. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i magazynie „Brief”. W 2013 r. wydał powieść „Ludzka rzecz” (wydawnictwo W.A.B).

prof. dr hab. Jacek Purchla

prof. dr hab. Jacek Purchla

Dyrektor Międzynarodowe Centrum Kultury

Prof. dr hab. Jacek Purchla – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.
Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991 r.). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label. W latach 2000-2016 przewodniczył Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2016 r. wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Szymon Radziszewicz

Szymon Radziszewicz

Dyrektor Zarządzający, Crito Consulting New York University

Szymon Radziszewicz - wykładowca na Wydziale Programów Biznesowych na New York University – School of Professional Studies. Stworzył tam miedzy innymi program Corporate Reporting 2.0: Integrated Reporting podkreślając potrzebę nowej sprawozdawczości w realiach gospodarki otwartych oczu. Ekspert w dziedzinach rozwoju międzynarodowego, strategii i systemów regulacji finansowych. Z jego doświadczenia korzystają organizacje rządowe, pozarządowe i banki rozwoju. Jako doradca i prezenter odwiedził ponad 50 krajów.
Absolwent UKSW gdzie studiował filozofię i teologię, ukończył nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz rachunkowość w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (SKwP). Gościnnie wykłada na Uniwersytecie Islandii w Reykjaviku.
Swoje pasje zawodowe skierował na budowanie solidnych instytucji zaufania publicznego wspierających zrównoważony rozwój gospodarczy. W Warszawie kierował działalnością międzynarodową SKwP. W latach 2005-2015 współtworzył i kierował pracami pierwszego globalnego systemu przestrzegania zgodności dla zawodu księgowych i audytorów w Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants Global Compliance Program). Założył Crito Consulting, Inc. – firmę doradzającą z pomysłem, szukającą sposobów na dodanie wartości i wspólną pracę na rzecz lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Wśród klientów znajdują się m.in. Ministerstwo Finansów Afganistanu, Confederation of Asia and Pacific Accountants oraz PanAfrican Federation of Accountants. Zaangażowany w projekty reform we współpracy z Bankiem Światowym, czy Afrykańskim Bankiem Rozwoju.
Jako woluntariusz jest sędzią piłkarskim i instruktorem sędziowskim dla młodzieży na nowojorskim Brooklynie, gdzie mieszka z rodziną od 11 lat. Współpracuje również z Future of Life Institute – organizacji gdzie zaniepokojeni naukowcy (jak prof. Stephen Hawking) i przedsiębiorcy (jak Elon Musk) wspierają badania naukowe i inicjatywy skierowane na optymistyczne wizje przyszłości.

Adam Daniel Rotfeld

Adam Daniel Rotfeld

b. Minister Spraw Zagranicznych RP

Adam Daniel Rotfeld - były minister Spraw Zagranicznych w rządzie Marka Belki (2005).
W latach 1990-2002 -Dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). Członek Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ ds. Rozbrojenia (2006-2011). Współprzewodniczył Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych w latach 2008-2015. Wchodził w skład Grupy Ekspertów NATO („Grupa Mędrców”) ds. przygotowania Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu. w latach 2010-2011 komisarz Euro-Atlantyckiej Komisji Bezpieczeństwa. Członek Panelu Wybitnych Osobistości, powołanego pod auspicjami OBWE, który opracował raport pt. Back to Diplomacy nt. możliwości kształtowania „bezpieczeństwa europejskiego jako wspólnego projektu”.
Badacz stosunków międzynarodowych, zajmuje się w szczególności teorią i praktyką bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwiązywaniem konfliktów, kontrolą zbrojeń
i rozbrojeniem. Autor ponad 20 monografii i ok. 450 studiów i artykułów.
Członek wielu krajowych i międzynarodowych komitetów, komisji, rad naukowych
i stowarzyszeń zajmujących się stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwem.
Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Rusewicz

Małgorzata Rusewicz

Prezes Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Małgorzata Rusewicz - absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH. Karierę rozpoczęła jako prawnik w ZUS. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security.

W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy

Sławomir S. Sikora

Sławomir S. Sikora

Prezes Zarządu Citi Handlowy

Sławomir S. Sikora został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego
w Warszawie S.A. w 2003 r. Od 2005 roku pełni funkcję Citi Country Officer, reprezentując działalność Citigroup w Polsce. W latach 2005-2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989 – 1994 pełnił szereg funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych), gdzie odpowiadał m.in. za rządowy program restrukturyzacji banków w latach 1992-1994.

Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1989 roku był stypendystą Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Kolonii.

Sławomir S. Sikora jest członkiem Rady Związku Banków Polskich, wiceprezesem Zarządu Konfederacji Lewiatan, członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie, a także członkiem Trilateral Commission.

W 2010 r. odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zuzanna Skalska

Zuzanna Skalska

trendwatcher, designer School of Form (Poznań), 360inspiration

Zuzanna Skalska - urodzona w Warszawie, mieszka w Holandii od 1992 roku. Studiowała w Design Academy w Eindhoven oraz Królewskiej Akademii Sztuki i Projektowania w Den Bosch. Po ukończeniu studiów w roku 1998, Zuzanna rozpoczęła karierę jako Sensorial Trend Analyst w departamencie strategii firmy Philips Design w Eindhoven. W 2001 roku Zuzanna dołączyła do zespołu VanBerlo, w którym odpowiedzialna była za stworzenie działu trendów i ich implementacji w procesy projektowe we wzornictwie przemysłowym. W 2007 roku rozpoczęła pracę pod egida marki 360Inspiration, która w 2014 roku stała się niezależną firmą pod zarządem Skalskiej. Przez ponad siedem lat była członkiem zarządu Dutch Design Week w Eindhoven (DDW). Dziś zajmuje tam miejsce w radzie doradczej. Zuzanna została również nagrodzona licznymi, prestiżowymi nagrodami designu (Red Dot i IF Design Award). Ale dla niej najwiekszą wartość mają nagrody otrzymane od lokalnej społeczności tj. 7 miejsce w rankingu 50-ciu najbardziej wpływowych kobiet na miasto i region Eindhoven, oraz przyznanie jej tytułu Expat Top 10 - grono osób, które przyczyniły się do rozwoju miasta Eindhoven w zakresie technologii, wiedzy, ekonomii oraz designu. Od roku 2006 Zuzanna jest wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Wykłada również na Parsons The New School w Nowym Jorku. Jest zapraszana jako członek kapituły różnych międzynarodowych konkursów dotyczących innowacji i designu. Wspólnie z Li Edelkoort i Piotrem Voelkelem jest współtwórcą nowej wyższej szkoły designu, School of Form w Poznaniu

Kamil Stanuch

Kamil Stanuch

Założyciel KoalaMetrics Sp. z o.o.

Kamil Stanuch - Dyrektor Operacyjny w firmie Grand Parade Poland (część William Hill Group). Wcześniej współzałożyciel Sigmapoint krakowskiego softwarehouse'u specjalizującego się w tworzeniu aplikacji mobilnych dla klientów z Polski, USA, UK i Niemiec (przejęta w 2016 roku przez Grand Parade) oraz KoalaMetrics, firmy specjalizującej się w dostarczaniu technologii do analizy zachowań użytkowników mobilnych dla telekomów i mCommerce (w 2014 wspartej inwestycją Deutsche Telekom). Gościnnie prowadził zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera w Krakowie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stypendysta Harvard Summer

Cezary Stypułkowski

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu mBank S.A.

Cezary Stypułkowski - studiował na Uniwersytecie Warszawskim gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
Przez trzynaście lat kierował zarządem Banku Handlowego S.A. W 2003 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu Grupy PZU, z którego został odwołany w czerwcu 2006 roku. Wraz ze swoimi współpracownikami przez trzy lata skutecznie zarządzał tą organizacją, czego efektem było potrojenie jej wyniku netto oraz wyceny.
W latach 2006–2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 r. był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. Od października 2010 r. zarządza mBankiem.
Cezary Stypułkowski był członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD, oraz Geneva Association. Od 2012 r. jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie.

Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Szymielewicz

Prezes Fundacja Panoptykon

Katarzyna Szymielewicz - prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – organizacji broniącej wolności i prywatności w społeczeństwie nadzorowanym. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. W latach
2005-2009 pracowała w międzynarodowej kancelarii Clifford Chance, specjalizując się w regulacji sektora finansowego i ochronie danych osobowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwerystetu Warszawskiego oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies.
Autorka tekstów publikowanych m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej. W 2013 r. laureatka nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. W 2014 r. znalazła się na liście stu liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej „New Europe 100”. Według Dziennika Gazety Prawnej, jedna z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Od 2015 r. członkini międzynarodowej sieci Ashoka, zrzeszającej wiodących przedsiębiorców społecznych.

Jakub Turowski

Jakub Turowski

Head of Public Policy Facebook, Poland & Baltics

Jakub Turowski
Aby wspierać rozwój internetu i rozwiązań cyfrowych w Polsce, Jakub odpowiada za budowę relacji pomiędzy Facebookiem a ustawodawcami, regulatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami zainteresowanymi szerokim spektrum tematów związanych z Internetem.
Jakub ma za sobą ponad 12 letnie doświadczenie w pracy związanej z regulacjami i gospodarką cyfrową. Przed dołączeniem do Facebooka, Jakub odpowiadał za rozwój i zarządzenie działem Public Policy and Regulatory Affairs u operatora kablowego UPC Polska.
Podczas swojej kariery, Jakub miał możliwość współpracy z kluczowymi interesariuszami i decydentami w Polsce i Brukseli promując wartość dodaną, którą Internet i cyfrowa gospodarka oferują dla polskiego społeczeństwa.
Międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki cyfrowej Jakub zdobył między innymi w Brukseli, pracując przez 4 lata dla Belgacomu nad agendą cyfrową i regulacjami europejskimi.
Jakub również pracował w firmie konsultingowej PwC i jest absolwentem icHEC Brussels Management School.
Jakub jest wiceprzewodniczącym Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan i współzałożycielem Thinktankcyfrowy.pl.

James Walsh

James Walsh

Dyrektor ds. Polityki UE i Miedzynarodowej Pensions and Lifetime Savings Association

James Walsh jest Dyrektorem ds. Polityki UE oraz Międzynarodowej w Pensions and Lifetime Savings Association. Kieruje pracami Towarzystwa w zakresie zagadnień UE, w tym przeglądem Dyrektywy UE ds. funduszy emerytalnych, pracami nad Unią Rynków Kapitałowych oraz wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Przed objęciem obecnej funkcji w 2009 r. James piastował stanowisko Menadżera ds. Polityki Państwowej w ASDA Stores Ltd oraz Dyrektora ds. Spraw Publicznych w Instytucie Dyrektorów.

Na wcześniejszym etapie kariery zawodowej piastował szereg funkcji w Departamencie Badań Konserwatystów, jako Szef Sekcji Ekonomicznej, a następnie Zastępca Dyrektora. Pracował również z przywódcami politycznymi w Namibii, Sri Lance oraz na Białorusi.

Maria Wiśniewska

Maria Wiśniewska

ekonomistka, socjolog, b. prezes Pekao S.A. Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales

Maria Wiśniewska - doktor socjologii, ekonomistka, manager, wykładowca akademicki, od początku związana z polskim sektorem bankowym,
najpierw w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu, następnie jako współorganizatorka i wiceprezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA; w 1997 roku prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec; w latach 1998 – 2003 prezes Banku Pekao SA,
przeprowadzona pod jej kierownictwem fuzja czterech banków tworzących Grupę Pekao S.A., a następnie prywatyzacja i wewnętrzna restrukturyzacja Banku uczyniły go największym pod względem zgromadzonych kapitałów i jednym z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej;

w latach 2008 – 2012 prezes Zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie.
Obecnie – członek Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
członek Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych
wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Artes Liberales (UW)
wykładowca akademicki (socjologia przywództwa na Wydz. Artes Liberales, UW)

Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”. W 2003 roku trafiła na listę Stars of Europe tygodnika „Business Week”.
Autorka książki „Sceny z życia bankowego”.

Piotr Voelkel

Piotr Voelkel

przedsiębiorca Grupa kapitałowa VOX

Piotr Voelkel - przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.
Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz.
Założyciel School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania. Program studiów oparty jest na autorskim programie Lidewij Edelkoort.
Współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci. Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu. Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu.
Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka – HUMAN TOUCH.

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasto Łódź

Hanna Zdanowska Urodziła się w Łodzi. Jest absolwentką XXVI Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyła inżynierię środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po studiach budowała łódzkie osiedla - Retkinię i Radogoszcz oraz prowadziła firmę odzieżową. Sześć lat pełniła funkcję dyrektora biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
W 2006 roku Hanna Zdanowska została radną Rady Miejskiej, później wiceprezydentem Łodzi. Podlegały jej edukacja, sport oraz fundusze unijne.
Jesienią 2007 roku wybrana posłanką do Sejmu RP z listy Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji.
13 grudnia 2010 roku Hanna Zdanowska, po zwycięstwie w wyborach, samorządowych została zaprzysiężona na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi.
Na drugą kadencję wybrana przez łodzian już w pierwszej turze wyborów 16 listopada 2014 r. Ponowną przysięgę złożyła 1 grudnia 2014 r.

Mateusz Zmyślony

Mateusz Zmyślony

pomysłodawca FIRMA-idea Eskadra

Mateusz Zmyślony (ur. 24.05.1973 w Elblągu) – strateg, dyrektor kreatywny, przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej.
Wykładowca wielu uczelni wyższych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera, Szkoła Wyższa Komunikacji Społecznej) i konsultant marketingowy, założyciel i dyrektor kreatywny agencji reklamowej Eskadra. Autor i współautor ponad 100 strategii miast, regionów, marek i wielkich wydarzeń.
Pracę w reklamie rozpoczął w 1993 roku. Pracował m.in. dla takich marek jak: Coca Cola, Sony, Pepsi, Mercedes, IKEA, Santander Consumer Bank, Mazda, Credit Agricole, Honda, Tatrzański Park Narodowy, UEFA EURO 2012, Polkomtel / PLUS, Unilever, Kompania Piwowarska, Procter&Gamble, AVON, BP, Factory (Neinver), HP, Levis, Tymbark, XTB.
Autor programu szkoleniowego „Sztuka Prezentacji”. Jako trener zrealizował ponad 150 autorskich projektów szkoleniowych, w ramach których pracował z ponad 10 000 uczestników. Pomysłodawca, organizator wielu prestiżowych seminariów naukowych, wydarzeń i konkursów w dziedzinie mediów, reklamy, PR, marketingu i badań społecznych, takich jak „Media Trendy” czy „Kreatura”.
Od 1998 roku aktywny doradca i twórca strategii oraz projektów w zakresie marketingu miejsc. Wraz z pionierem tej dziedziny w Polsce – zespołem agencji Eskadra Market Place – pracował dotąd m.in. dla takich marek jak: „Polska”, „Kraków”, „Pomorze”, „Śląskie. Pozytywna Energia”, „Kołobrzeg”, „Warszawa”, „Opolskie”, „Toruń”, „Białystok”, „Sopot”, „Tajemniczy Dolny Śląsk”, „Łódzkie”, „Małopolska”, współtworząc wiele przełomowych koncepcji w dziedzinie rozwoju miast i regionów.
Specjalista w dziedzinie komunikacji społecznej instytucji zainteresowania publicznego. Twórca strategii komunikacyjnych dla Funduszy Europejskich w Polsce, autor wielu kluczowych kampanii reklamowych realizowanych dla Ministerstw Sportu, Turystyki, Środowiska, Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury.
Współautor koncepcji „Social Travelling”, czyli podróżowania z misją społeczną, w praktyce zastosowaną w ramach transafrykańskiej ekspedycji „GloBall 2012”, której był uczestnikiem i autorem relacji z całego projektu, w ramach którego w ręce tysięcy dzieci z całej Afryki trafiły specjalnie uszyte piłki nożne. Ekspedycja była nominowana do nagrody National Geographic Traveller w kategorii „Podróż Roku” w roku 2012.
W 2014 roku wraz z prof. Jerzym Hausnerem stworzył koncepcję „Firma-Idea”. „Firma-Idea” to współczesny model zarządzania biznesem oraz szersza filozofia relacji biznes-społeczeństwo, czy też – co okazało się jeszcze ważniejsze: społeczeństwo-biznes, nazwana „Open Eyes Economy”.
Wraz z zespołem zdobywca wielu nagród w profesjonalnych konkursach: trzy razy światowe Globe Award, EFFIE, Kreatura, Golden Arrow, Złote Spinacze, Boomerang, Agencja Marketingu Zintegrowanego Roku 2008 wg „MMP”, KTR (pierwsza w historii nagroda KTR w kategorii event).

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasto Lublin

Igor Zacharjasz

Igor Zacharjasz

Alior Bank

Igor Zacharjasz – Od 16 lat związany z branżą rozwiązań IT. Przez ostatnie kilka lat pełnił rolę lidera zespołu IBM Ecosystem Development na Europę Centralną i Wschodnią, gdzie odpowiadał za rozwój ekosystemu startupowego.
Od 2015 roku pracuje w Alior Banku, gdzie w Alior Innovation Lab odpowiada za kontakty ze startupami oraz za pozyskiwanie z rynku innowacyjnych rozwiązań i współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Bogusław Chrabota

Bogusław Chrabota

Marcin Olender

Marcin Olender

Menadżer ds. Polityk Publicznych i Relacji Rządowych Google

Marcin Olender pełni funkcję Menadżera ds. Polityk Publicznych i Relacji Rządowych dla regionu CEE w Google. Prawnik z wykształcenia, pasjonat wszelkich spraw cyfrowych. Przed dołączeniem do zespołu Google pracował w szeregu instytucji państwowych, w tym w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z Internetem, od ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa po usługi medialne na żądanie. Obecnie zakres jego obowiązków obejmuje przede wszystkim reformę prawa autorskiego oraz polityki audiowizualnej w UE oraz relacje z wydawcami.

Tomasz Matuła

Tomasz Matuła

Dyrektor Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa Orange Polska

Tomasz Matuła - w Orange Polska od 2004 roku (wcześniej do 2013 GrupaTelekomunikacja Polska). Rozwinął kluczowe obszary kompetencyjne m.in.: Data Center, cyfrowe środowisko pracy, cloud computing, cyberbezpieczeństwo, usługi ICT. Ukończył Politechnikę Śląską, kierunek Telekomunikacja. W 2002 roku uzyskał Międzynarodowy Dyplom Managementu IFG (MBA) Francuskiego Instytutu Zarządzania, w 2009 ukończył Advanced Management Program IESE Uniwersytetu Nawarra. Zdobył tytuł Lidera Green IT 2009 dla Grupy TP, zajął I miejsce w konkursie CIO Roku 2010. W 2016 roku wyróżniony w pierwszej edycji Digital Leader of the Year.

Vadim Makarenko

Vadim Makarenko

Szef działu danych Gazeta Wyborcza

Vadim Makarenko - szef działu danych „Gazety Wyborczej" i wydawca serwisu BIQdata. W dziale gospodarczym pisze o mediach, technologiach i marketingu. Autor książek „Tajne służby kapitalizmu” oraz „Zawód: zwycięzca”. Zdobywca nagrody Grand Press Digital 2015. Absolwent wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendysta Reuters Institute for the Study of Journalism na Uniwersytecie Oksfordzkim (2013). Uczestniczył w projektach #SwissLeaks i #PanamaPapers.

Tomas Bella

Tomas Bella

ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05
biuro@oees.pl
Tomasz Wojtas
Dyrektor Organizacyjny
Magdalena Sobesto-Wiejak
Administracja i rejestracja
Dagmara Bednarczyk
Manager ds. mówców i programu
Kinga Taćkiewicz
Manager ds. mówców i partnerów
Radosław Wójcik
Manager ds. mówców i scenariusza