REKRUTACJA na misje gospodarcze

Już we wrześniu ruszy rekrutacja na drugą edycję “Warsztaty + Misje” do Austrii w listopadzie 2019.

Rekrutacja na pierwszą edycję “Warsztaty + Misje” do Holandii w terminie 17-19 września 2019 już zakończona.

DLA KOGO:

Projekt skierowany jest do MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z Małopolski, które:

 1. mają swoją siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego w dniu dokonania zgłoszenia do Projektu (co potwierdzają kopią stosownych dokumentów), 
 2. posiadają strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa lub inny dokument o podobnym charakterze (co potwierdzają w formie oświadczenia),
 3. prowadzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji: technologie informacyjne i komunikacyjne lub przemysły kreatywne i czasu wolnego (co potwierdzają w formie oświadczenia),
 4. spełniają warunki otrzymania pomocy publicznej de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). (co potwierdzają odpowiednim formularzem i oświadczeniem).

Udział w wyjeździe na misje oraz w warsztatach jest bezpłatny.

ZGŁOSZENIA:

Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, należy zapoznać się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w programie MOEEH

Wymagane dokumenty:

1. Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, 

2. Wymagane i aktualne załączniki:

 1. oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP, którego wzór stanowi załącznik nr I do Formularza rekrutacyjnego,
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr II do Formularza rekrutacyjnego, lub
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, którego wzór stanowi załącznik nr III do Formularza rekrutacyjnego,
 4. oświadczenie o łącznej kwocie pomocy de minimis uzyskanej przez MŚP w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat podatkowych lub o nieuzyskaniu takiej pomocy, którego wzór stanowi załącznik nr IV do Formularza rekrutacyjnego,
 5. oświadczenie o posiadaniu strategii/planu działalności międzynarodowej lub innego dokumentu o podobnym charakterze, którego wzór stanowi załącznik nr V do Formularza rekrutacyjnego,
 6. statut/umowa spółki – jeśli dotyczy, 
 7. kopia dokumentów potwierdzających posiadanie siedziby, oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego (KRS/CEIDG/inny równoważny dokument)

Dokumenty rekrutacyjne muszą  być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych, a kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji danego przedsiębiorstwa.

Pozostałe dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Opis rodzajów wsparcia
 2. Załącznik nr 3 do Regulaminu: Karta oceny
 3. Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wykaz kodów PKD
 4. Załącznik nr 5 do Regulaminu: Umowa wsparcia
 5. Załącznik nr 6 do Regulaminu: Oświadczenie Uczestnika Projektu – Osoby Delegowanej
 6. Załącznik nr I do Umowy wsparcia: Oświadczenie o aktualności danych
 7. Załącznik nr II do Umowy wsparcia: Kontakty biznesowe