Rekrutacja

W ramach projektu Małopolskiego Open Eyes Economy Hub (MOEEH), w imieniu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych serdecznie zapraszamy przedstawicieli MŚP z Małopolski  do udziału w warsztatach, w zagranicznych misjach gospodarczych oraz targach zagranicznych.  

Projekt trwa w terminie 1 kwietnia 2019 – 31 marca 2022

W jego ramach odbędzie się między innymi 9 misji gospodarczych poprzedzonych warsztatami, skierowanych dla 72 MŚP z Małopolski.

Pierwsza edycja „warsztaty + misje” rusza już w maju 2019

Wyjazd na misję gospodarczą do Eindhoven w Holandii – spotkanie pod tytułem „Dane – nowe źródło siły. Polsko – holenderska współpraca partnerska w zakresie innowacyjnych rozwiązań ICT”

ramowy program

 

DLA KOGO:

Projekt skierowany jest do MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z Małopolski, które:

 1. mają swoją siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego w dniu dokonania zgłoszenia do Projektu (co potwierdzają kopią stosownych dokumentów), 
 2. posiadają strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa lub inny dokument o podobnym charakterze (co potwierdzają w formie oświadczenia),
 3. prowadzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji: technologie informacyjne i komunikacyjne lub przemysły kreatywne i czasu wolnego (co potwierdzają w formie oświadczenia),
 4. spełniają warunki otrzymania pomocy publicznej de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). (co potwierdzają odpowiednim formularzem i oświadczeniem).

 TERMINY

 • Składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami: 17 kwietnia -10 maja 2019 
 • Weryfikacja zgłoszeń: najpóźniej do 17 maja 2019; 
 • Warsztaty
  • 24 maja 2019 – Networking   
  • 28 maja 2019 – Design Thinking, cz.1.
  • 6 czerwca 2019 – Eksport 
  • 11 lipca 2019 – Design Thinking cz.2
 • Misja gospodarcza do Eindhoven w Holandii: 13-15 czerwca 2019, spotkanie pod tytułem „Dane – nowe źródło siły. Polsko – holenderska współpraca partnerska w zakresie innowacyjnych rozwiązań ICT”

ZGŁOSZENIA:

Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, należy zapoznać się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w programie MOEEH

Zgłoszenia należy dokonywać w terminie 17.04-10.05.2019:

– dostarczając komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na adres biura Fundacji GAP (adres) osobiście lub pocztą (decyduje data WPŁYWU)

– lub przesyłając skan wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na adres: hub@oees.pl, a następnie dostarczając wersję papierową do 5 dni.

Wymagane dokumenty:

1. Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, 

2. Wymagane i aktualne załączniki:

 1. oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP, którego wzór stanowi załącznik nr I do Formularza rekrutacyjnego,
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr II do Formularza rekrutacyjnego, lub
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, którego wzór stanowi załącznik nr III do Formularza rekrutacyjnego,
 4. oświadczenie o łącznej kwocie pomocy de minimis uzyskanej przez MŚP w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat podatkowych lub o nieuzyskaniu takiej pomocy, którego wzór stanowi załącznik nr IV do Formularza rekrutacyjnego,
 5. oświadczenie o posiadaniu strategii/planu działalności międzynarodowej lub innego dokumentu o podobnym charakterze, którego wzór stanowi załącznik nr V do Formularza rekrutacyjnego,
 6. statut/umowa spółki – jeśli dotyczy, 
 7. kopia dokumentów potwierdzających posiadanie siedziby, oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego (KRS/CEIDG/inny równoważny dokument)
 8. oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności w obszarze inteligentnych specjalizacji.
 9. oświadczenie o prowadzeniu działalności w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego: przemysły kreatywne i czasu wolnego lub technologie informacyjne i komunikacyjne i posiadaniu PKD wymienionego w załączniku nr 4 do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne muszą  być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych, a kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji danego przedsiębiorstwa.

Pozostałe dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Opis rodzajów wsparcia
 2. Załącznik nr 3 do Regulaminu: Karta oceny
 3. Załącznik nr 5 do Regulaminu: Umowa wsparcia
 4. Załącznik nr 6 do Regulaminu: Oświadczenie Uczestnika Projektu – Osoby Delegowanej
 5. Załącznik nr 1 do Umowy wsparcia: Kontakty biznesowe
 6. Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia: Oświadczenie o aktualności danych