Nr 7

Komunikacja Małopolski jako regionu, który postawił na zrównoważony i inteligentny rozwój

Istotą polityki zrównoważonego rozwoju jest umiejętna integracja celów społecznych i ekonomicznych, z jednoczesnym uwzględnieniem wyzwań środowiskowych. W działaniach na rzecz rozwoju regionalnego, prowadzonych przez Małopolskę, wszystkie trzy wymiary interwencji są silnie reprezentowane i wzajemnie się przenikają.

Na poziomie dokumentów strategicznych, zespolenie to jest widoczne w strukturze naczelnego regionalnego dokumentu, a mianowicie Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Jej pierwszym filarem są Małopolanie, z ich potrzebami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji. Wymiar ten obejmuje też działania na rzecz rozwoju regionalnej kultury i dziedzictwa, proponuje przeciwdziałanie zmianom demograficznym i odpowiada na wyzwania rynku pracy. Kolejny filar to Gospodarka i działania na rzecz innowacyjności, cyfryzacji i podnoszenia konkurencyjności regionalnych MŚP. W wymiarze tym postuluje się wsparcie gospodarki w obiegu zamkniętym, która jest pomostem z trzecim filarem, a mianowicie Klimatem i środowiskiem. W jego ramach stawia się na bioróżnorodność i edukację ekologiczną mającą prowadzić do ograniczenia zmian klimatycznych.

W innym kluczowym dokumencie regionalnym, także z wieloletnim horyzontem czasowym, a mianowicie w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI), stawia się, naturalnie, na działania budujące innowacyjne zaplecze, potencjał i wizerunek regionu oraz na podnoszenie innowacyjności i transformacji przemysłowej przedsiębiorstw. Widoczny jest natomiast także społeczny wymiar interwencji. Stawia się na budowę zaufania, więzi i dyfuzję wiedzy w ekosystemie innowacyjności. Dostrzega się potrzebę promocji i wsparcia rozwoju innowacji na terenach wiejskich i górniczych, czy pomocy w procesie sukcesji w MŚP. Wymiar środowiskowy jest traktowany w RSI jako cel horyzontalny, realizowany m.in. przez postulat dofinansowania projektów związanych z ograniczeniem wpływu działalności gospodarczej na środowisko i wdrażaniem założeń tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym.

Przywołana RSI pomyślana jest jako dokument napędzający rozwój inteligentny, a więc oparty o wiedzę, budowany na współpracy podmiotów o synergetyzujących kompetencjach, korzystający z nowoczesnych rozwiązań cyfryzacyjnych i robotyzacyjnych (model przemysłu 4.0). Dostosowując się do tych standardów, Małopolska współpracuje z szeregiem partnerów międzynarodowych oraz aktywnie uczestniczy w platformach wymiany wiedzy i testowania innowacyjnych rozwiązań. Przykładem takiej współpracy jest uczestnictwo od niemal dekady w Inicjatywie Awangarda dążącej do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej, zrzeszającej 47 regionów.. Region jest też członkiem partnerstwa Berry+ skupiającego się na przetwarzaniu odnawialnych zasobów naturalnych czy sieci tematycznej NEREUS reprezentującej interesy europejskich regionów wykorzystujących technologie kosmiczne.