Nr

Polski przepis na rozwój, czyli agencja do zadań specjalnych

Od blisko 30 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza europejskimi programami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań. Nie mniej istotnym przejawem jej działalności jest wspieranie współpracy międzynarodowej i wzmacnianie sieci powiązań pomiędzy podmiotami w Europie. Niedawno Fundacja włączyła się w realizację Krajowego Planu Odbudowy, a już za kilka miesięcy będzie organizatorem europejskich igrzysk umiejętności zawodowych EuroSkills 2023 w Gdańsku. Kolejny, jubileuszowy rok funkcjonowania FRSE zapowiada się nie mniej pracowicie, niż dotychczasowe.

Fundacja powstała w 1993 r. i od początku realizowała cele zapisane w swojej nazwie. Od 2014 r. pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, a od 2018 r. – także Europejskiego Korpusu Solidarności. Reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, a w kraju organizuje nabory i nadzoruje finansowanie projektów. FRSE realizuje także Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), program Edukacja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także inne programy niezwiązane z finansowaniem unijnym.

W ramach edukacji

Poprzedni rok był pierwszym z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2028, w której na projekty edukacyjne z programu Erasmus+ przewidziano aż 28 mld euro. Nowe ramy finansowe oznaczają też m.in. szersze możliwości dla beneficjentów i nowe priorytety w programie Erasmus+, związane z innowacjami, włączeniem społecznym, ekologią czy cyfryzacją. Przewiduje się, że do końca tej perspektywy z oferty skorzystają 4 miliony osób oraz 125 tys. instytucji w całej Europie.

Nasz kraj jest jednym z liderów jeśli chodzi o wydatkowanie funduszy na cele edukacyjne. W pierwszym roku nowego programu środki na realizację projektów zdobyło ponad 1,4 tys. instytucji, które łącznie zrealizują 1716 inicjatyw. Ten wynik uplasował Polskę na drugim miejscu w Europie – lepsza od nas była tylko Hiszpania.

Erasmus+ nie tylko dla studentów

Obecnie w ramach programu Erasmus+ można zrealizować zarówno wyjazdy studenckie i kadry akademickiej, jak i mobilności uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej i pracowników młodzieżowych w ramach edukacji szkolnej, zawodowej czy kształcenia dorosłych. Istnieje również możliwość realizacji projektów i mobilności młodzieżowych niezwiązanych z edukacją formalną, z których mogą skorzystać np. stowarzyszenia, fundacje i NGO. W ramach programu Erasmus+ można również organizować niekomercyjne europejskie imprezy sportowe o zasięgu europejskim lub lokalnym, a także realizować projekty poświęcone budowaniu potencjału w dziedzinie sportu.

Z oferty programu Erasmus+ mogą skorzystać nie tylko organizacje pozarządowe, uczelnie i szkoły, ale także i przedsiębiorstwa oraz samorządy. Poza mobilnościami program Erasmus+ oferuje również możliwość realizacji projektów własnego pomysłu w ramach międzynarodowych partnerstw współpracy, które służą wypracowywaniu innowacyjnych praktyk oraz inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń między instytucjami oraz przedsiębiorcami. Na ich realizację można uzyskać aż 400 000 euro.

Program Erasmus+ to również akcje centralne zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą EACEA w Brukseli. Akcje te skupiają się na promowaniu i umożliwianiu współpracy podmiotów działających we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. W ramach tych projektów beneficjenci mogą uzyskać aż 4 mln euro dotacji na realizację działań.

Niezwykle istotną częścią działalności FRSE jest również realizacja programu Europejski Korpus Solidarności, drugiego poza Erasmusem+ flagowego programu edukacyjnego UE. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania osób młodych i organizacji w działania solidarnościowe, przede wszystkim w formie wolontariatu, będące jednym ze sposobów wzmocnienia spójności, solidarności, demokracji, tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa, a także reagowanie na wyzwania społeczne i humanitarne. Europejski Korpus Solidarności umożliwia organizacjom oraz młodzieży realizację projektów własnego pomysłu, odpowiadających na lokalne lub międzynarodowe potrzeby społeczne.

Terminy składania wniosków w ramach programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności mają miejsce 2 razy w roku: wiosną i jesienią.

W stronę regionów

Jedną z nowszych i priorytetowych inicjatyw FRSE jest rozwój regionalnych Centrów Innowacji – Erasmus+ InnHUB. Punktem wyjścia do stworzenia tego typu miejsc była dostrzeżona potrzeba synergii biznesu, rozwoju, nauki i edukacji realizowana nie tylko ze szczebla centralnego, lecz z bliższej perspektywy. Właśnie dlatego kolejne centra Erasmus+ InnHUB powstają w przestrzeniach uniwersytetów, politechnik czy stref ekonomicznych. Do tej pory Fundacja uruchomiła 5 punktów: w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi, a już trwają prace nad otwarciem kolejnych. Krakowski punkt Erasmus+ InnHUB mieści się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na ulicy Rakowickiej 27.

Najważniejszym zadaniem stojącym przed placówkami Erasmus+ InnHUB jest promocja i popularyzacja oferty związanej z kształceniem: partnerstw w zakresie współpracy, partnerstw na małą skalę, inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, mobilności edukacyjnej i wielu innych. Poszczególne centra biorą też udział w regionalnych wydarzeniach edukacyjnych, co pozwala podnieść poziom innowacyjności projektów. Dzięki temu efekt synergii staje się jeszcze bardziej zauważalny.

W grudniu 2022 punkty Erasmus+ InnHUB zrealizują spotkania na temat przekrojowej oferty programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, dedykowane instytucjom i przedsiębiorcom, którzy chcieliby zacząć realizować projekty. Informacje na temat rejestracji na szkolenia będą publikowane w mediach społecznościowych Erasmus+ InnHUB na platformach Facebook oraz Linkedin.

Więcej informacji na temat możliwości realizacji projektów można znaleźć na stronach internetowych programu Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.