Nr 6

Społeczno-gospodarcze zmiany w Polsce i Małopolsce w rzeczywistości pandemicznej

Kluczowym słowem w analizie tytułowego tematu jest pojęcie zmiany wg. definicji zaczerpniętej ze Słownika Języka Polskiego zmiana to: „fakt, że ktoś staje się inny lub coś staje się inne niż dotychczas”. Wydawało nam się, że ten proces zmiany i ciągłego stawania się innym jest rzeczą naturalną a nawet procesem możliwym do kontrolowania. Przed pandemią każdy czuł się aktorem w teatrze zmieniającej się rzeczywistości. Aktorem, który współtworzył spektakl w obrębie swojej aktywności zawodowej, wpływał na rzeczywistość i miał wrażenie, że rzeczywiście potrafi ją kształtować.

Pandemia uświadomiła nam, że zmiany mogą być bardziej dynamiczne, niż nam się to wcześniej wydawało a ich zasięg może być wręcz nieograniczony. I tak też wygląda krajobraz zmiany w rzeczywistości pandemicznej na świecie, w Polsce a także w Małopolsce. Zmiana jest widoczna praktycznie w każdym obszarze rzeczywistości lecz najbardziej miarodajne dane przedstawia nam obraz gospodarczy.

Zacznijmy od poważnych danych i zmian. Według ekspertów Federacji Przedsiębiorców Polskich(FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) skumulowany poziom strat polskiej gospodarki spowodowanych pandemią Covid-19 wyniósł około 180 mld zł w okresie od marca do przełomu lipca i sierpnia 2020. Proces „odmrażania” restrykcji spowodował spowolnienie tempa strat do 420 mln zł dziennie z 2,1 mld zł na dobę w czasie obowiązywania najostrzejszego lockdownu.

Straty byłyby znacznie większe gdyby nie podjęte działania, w tym m.in. w ramach Tarcz Antykryzysowych zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, które stanowiły istotną pomoc organizowaną przez rząd i samorządy.

Patrząc z perspektywy Małopolski w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał 361 mln zł w pakiecie przedsiębiorczości dla przedsiębiorców na utrzymanie zatrudnienia w firmach borykających się z trudnościami finansowymi, a także na wsparcie rynku pracy i samozatrudnionych. Dodatkowo 111 mln zł w pakiecie płynności finansowej zostało przekazane na pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii ponieśli straty finansowe. W pakiecie medycznym 223,5 mln zł zostało przeznaczonych na wsparcie dla małopolskich szpitali i jednostek zdrowia na sprzęt i wyposażenie niezbędne do skutecznej walki z pandemią. Kwotę 116 mln zł w pakiecie społecznym i edukacyjnym przekazano dla placówek opieki całodobowej oraz na zakup technologii i sprzętu do zdalnego nauczania, a w ramach pakietu rozwoju w module rewitalizacji wypłacono aż 740,5 mln zł.

Udzielone wsparcie w Małopolsce w łącznej kwocie ponad 1,5 mld zł pozwoliło uchronić wiele miejsc pracy oraz uchroniło gospodarkę przed szkodliwymi skutkami pandemii COVID-19.

Miejmy nadzieję, że obecnie przechodzimy ostatnią falę pandemii a kolejne dane makroekonomiczne będą pomyślne. Region Małopolski w dalszym ciągu posiada ogromny potencjał gospodarczy. Obecnie stopa bezrobocia w Małopolsce to 4,9 %. Działa tu ponad 439 tys. podmiotów gospodarczych, a średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw to blisko 6 100 zł. Eksport towarów i usług z Małopolski wynosi ponad 10 mld EUR, co plasuje region na 6. pozycji w Polsce. Sektor usług biznesowych BPO/SSC nie zwalnia tempa i pomimo pandemii COVID-19 jest wciąż jednym z najszybciej rosnących sektorów gospodarki i znaczącym pracodawcą w regionie.

Zmiana dokonała się także w obszarze regionalnego rynku pracy. Wprowadzony system pracy zdalnej zastąpił dotychczasowy 40 godzinny tydzień pracy świadczonej stacjonarnie. Ma to swoje pozytywne konsekwencje również w jakości świadczonych usług. Pracownik pracujący z domu jest w wielu przypadkach bardziej kreatywny, efektywny a dawne spotkania w gronie wielu partnerów można szybko zorganizować online. Pandemia, zgodnie z raportem opracowanym przez ABSL, pokazała konieczność m.in. bardziej innowacyjnego podejścia do procesów, zmiany formuły pracy na online, poszukiwania nowych talentów oraz kreowania przyjaznego środowiska pracy przy jednoczesnym zachowaniu zasady efektywnego godzenia życia zawodowego i prywatnego. Zmiany zachodzą nie tylko w sektorze przedsiębiorstw ale również w administracji publicznej.

Bardzo ważnym aspektem dla Zarządu Województwa Małopolskiego jest rozwój potencjału inwestycyjnego Małopolski. Funkcjonowanie małopolskiej gospodarki oparte jest przede wszystkim o inwestycje. Pandemia również zmieniła strukturę inwestycji w Małopolsce i miała istotny wpływ na optymizm inwestorów. W szczycie pandemii aktywność większości przedsiębiorstw ogniskowała się głównie na utrzymaniu stanu zatrudnienia oraz na zachowaniu płynności finansowej. Szybkie decyzje NBP dotyczące obniżenia stóp procentowych oraz wprowadzenie mechanizmów wsparcia w postaci Tarcz Antykryzysowych, pozwoliły większości przedsiębiorstw przetrwać zapaść gospodarczą. W bieżącym roku w Małopolsce obserwujemy wzmożoną aktywność przedsiębiorców. W 2021 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano 35 decyzji o wsparciu, a łączne nakłady inwestycyjne zadeklarowano na kwotę ok. 1,4 mld złotych. Najbardziej reprezentatywną inwestycją w Małopolsce w ostatnim czasie to reinwestycja firmy MAN Truck Sp. z o.o. Wartość zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych to aż 95 milionów euro. W ramach wspomnianej inwestycji w latach 2021 – 2025 rozbudowana zostanie fabryka pojazdów ciężarowych w Niepołomicach. Wpłynie to znacząco na wzrost mocy produkcyjnych oraz zatrudnienie w zakładzie, który stanie się jednym z największych pracodawców w regionie. Warto podkreślić, że jest to jedna z największych inwestycji w  dotychczasowej działalności firmy MAN. Sektor usług biznesowych BPO/SSC również nie zwalnia tempa i pomimo pandemii COVID-19 jest wciąż jednym z najszybciej rosnących sektorów gospodarki i znaczącym pracodawcą w regionie. Przybywa nowych inwestycji, następuje zmiana jakościowa w kierunku obsługi kompleksowych ale przed branżą stoi także wiele wyzwań.

Wszystkie firmy działające w Małopolsce a także zagraniczni inwestorzy planujący inwestycje, mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Business in Małopolska. Działalność opiera się na wsparciu eksportu małopolskich przedsiębiorstw poprzez organizowanie targów i misji gospodarczych, warsztatów oraz branżowych szkoleń, a także promocji potencjału inwestycyjnego małopolski i wsparciu procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie. Potencjalny inwestor może zgłosić się do przedstawicieli Centrum Business in Małopolska i uzyskać profesjonalne wsparcie w zakresie przygotowania planowanej inwestycji.

 

Zapraszamy do Małopolski!

 

Skontaktuj się z nami:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki:

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;

tel.+48 12 63 03 444

www.malopolska.pl

 

Centrum Business in Małopolska

ul. Podole 60, 30-394 Kraków

tel. +48 12 620 91 40

contact@businessinmalopolska.pl

www.businessinmalopolska.pl