Notatka projektowa

Przedmiotem projektu są działania skierowane do małopolskich MŚP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego, tj. w przemysłach kreatywnych i czasu wolnego oraz technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, które chcą rozszerzyć swoją działalność poprzez ekspansję międzynarodową. Projekt oparty jest na koncepcji pn. FIRMA-IDEA w ramach ruchu Open Eyes Economy. 

Okres realizacji projektu: 
1.04.2019-29.06.2023

Główne cele projektu:

 • zwiększenie aktywności międzynarodowej 84 małopolskich MŚP,
 • zwiększenie rozpoznawalności Małopolski poprzez promowanie jej jako regionu rozwijającego w praktyce innowacyjną koncepcję FIRMY-IDEI oraz ekonomii wartości w obszarze współpracy biznesowej,
 • promocja innowacyjności Małopolski poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes w obszarze inteligentnych specjalizacji.

Planowane działania
Przedsięwzięcie zakłada realizację zadań mających na celu promocję Małopolski oraz małopolskich MŚP w kraju oraz za granicą poprzez realizację takich działań jak:

 • organizacja 9 misji gospodarczych poprzedzonych warsztatami dla 72 MŚP do Holandii, Austrii i Słowenii,
 • organizacja wyjazdu 24 MŚP na 3 edycje targów międzynarodowych w Hiszpanii, Holandii i Polsce, poprzedzonych warsztatami,
 • organizację 12 konferencji w wybranych miastach Polski dot. m.in. współpracy nauki z biznesem oraz prezentacji najlepszych praktyk innowacyjnych MŚP z Małopolski
 • organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dot. potencjału gospodarczego Małopolski.

Oprócz rozwoju MŚP, poszerzenia obszaru ich działalności w kraju i za granicą oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych, elementem projektu są działania wzmacniające wizerunek regionu małopolskiego jako województwa nowoczesnego, nastawionego na wsparcie przedsiębiorstw odpowiedzialnych, myślących w długim horyzoncie czasowym, tworzących produkty rozwiązujące konkretne problemy społeczne oraz nastawionych na budowę trwałych relacji z interesariuszami.

Efekty:
Zaplanowane działania projektowe przyniosą następujące efekty:

 1. Przedstawiciele MŚP biorących udział w warsztatach zwiększy umiejętności w zakresie:
  • budowania relacji biznesowych z partnerem zagranicznym
  • Design Thinking w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
  • planowania i rozwijania działalności eksportowej;
 2. MŚP biorące udział w misjach gospodarczych do Holandii, Austrii i Słowenii oraz targach międzynarodowych w Hiszpanii, Holandii i Polsce otrzyma wsparcie w zakresie internacjonalizacji a także wzrośnie ich potencjał eksportowy.
 3. MŚP biorące udział w misjach gospodarczych oraz targach międzynarodowych nawiążą kontakty biznesowe z zagranicznymi kontrahentami
 4. W wyniku działań promocyjnych nastąpi wzrost rozpoznawalności Małopolski w wyniku wypromowania jej jako regionu rozwijającego w praktyce koncepcję FIRM-IDEI oraz ekonomii wartości (Open Eyes Economy) w obszarze współpracy biznesowej
 5. Nastąpi również wzrost rozpoznawalności Małopolski jako innowacyjnego regionu, w którym rozwijana jest współpraca na linii nauka-biznes w obszarze inteligentnych specjalizacji (przemysły kreatywne i czasu wolnego, technologie informacyjne i komunikacyjne) w oparciu o rozwój koncepcji FIRMY-IDEI i jej promowanie jako pomysłu na ekonomię wartości zrodzonego w Małopolsce.

Informacja o finansowaniu:

 • wartość projektu: 5 349 051,25 zł,
 • w tym:dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 546 693,56 zł