OPUBLIKOWANO:
2021.02.09
OPEN EYES ECONOMY ON TOUR

Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju

Termin
2021-03-18 10:00:00
Miejsce
Konferencja online | 18.03.2021 | godz. 10.00-15.00
Informacje o biletach
Wydarzenie dostępne będzie online, obowiązkowa rejestracja.

Dyskusja będzie dostępna również dla osób niesłyszących: zapewniamy tłumaczenie na żywo na polski język migowy.

Społeczna odpowiedzialność uczelni to zobowiązanie wybiegające poza obowiązki wynikające z przepisów prawa, to nie tylko otwarcie się na potrzeby środowiska naturalnego czy rozwijanie postaw etycznych, ale także budowanie relacji z otoczeniem, interesariuszami takimi jak instytucje publiczne, biznes, organizacje pozarządowe czy społeczeństwo.

Uczelnie powinny nieustannie poszukiwać sposobów na stanie się stymulatorami gospodarki opartej na wiedzy. Innowacyjność i konkurencyjność współczesnej gospodarki coraz bardziej zależą od umiejętności budowania relacji partnerskich między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami. Podmioty gospodarcze  głównie współpracują z uczelniami  na zasadzie transferu wiedzy i komercjalizacji badań. Jednak uczelnie mają także duży wpływ na kształcenie i kształtowanie postaw i wartości, którymi powinni kierować się liderzy biznesu.

18 marca 2021 r. zapraszamy do udziału w konferencji online pt. „Firma-Idea: Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju”. Wydarzenie poświęcone będzie rozwijaniu współpracy nauki z biznesem. Do czynnego udziału w konferencji zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli administracji rządowej, szkół wyższych, instytutów naukowych i badawczych jak i przedsiębiorców. Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.

Pierwsza część spotkania będzie poświęcona idei społecznej odpowiedzialności uczelni. Głos zabiorą m.in. przedstawiciele Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – któremu przewodniczy Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W pracach Grupy roboczej biorą udział przedstawiciele środowiska akademickiego z wielu polskich uczelni. Grupa robocza realizuje szereg projektów ukierunkowanych na rozwijanie praktyk społecznej odpowiedzialności na polskich uczelniach. Opracowała m.in. Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która liczy ponad 80 sygnatariuszy: uczelni o różnych profilach kształcenia i dyscyplinach naukowych.

Dyskusje i wystąpienia podczas konferencji będą koncentrowały się wokół wyzwań związanych z rozwijaniem społecznej odpowiedzialności uczelni, budowaniem i inicjowaniem  współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Udział wezmą m.in. prof. dr hab. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, reprezentująca Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego czy dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, koordynator Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

W czasie drugiej części wydarzenia nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty i możliwości współpracy uczelni z przedsiębiorcami, dobre praktyki w tym zakresie z uwzględnieniem innowacyjnych przedsięwzięć z Małopolski. Wskazane zostaną zarówno przykłady przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych jak i tych nakierowanych na rozwój społeczności akademickiej. Do udziału w tej części konferencji zaproszeni zostali m.in. dr inż. Arkadiusz Szmal z Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., dr Monika Sady kierująca Zespołem ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a także małopolscy przedsiębiorcy z sektora kreatywnego i IT w tym m.in. Dagmara Wodnicka reprezentująca agencję eventową Especto, Michał Grega z Scivi Sp. z o.o. czy Kacper Stępień z Agencji Artystycznej GAP, realizujący wspólnie z małopolskimi uczelniami wiele ciekawych przedsięwzięć artystycznych.

Live streaming będzie prowadzony na:

 

 

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu OEE on Tour oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”. Stanowi przygotowanie do Open Eyes Economy Summit 6, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2021 r.

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prelegenci
prof. dr hab. Janina Filek
Katedra Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr inż. Michał Grega
Prezes Zarządu, Scivi Sp. z o. o.
Bartosz Jacyna
Prezes Zarządu, KUEK Alumni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedsiębiorca
dr inż. Jakub Jasiczak
Prezes Zarządu, Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.
dr Magdalena Jelonek
ekspert Open Eyes Economy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr inż. Paweł Kućmierz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH
AGH University of Science and Technology
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG
Dyrektor, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
dr Agata Rudnicka
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
dr Monika Sady
Kierownik, Zespół. ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Robert Sowa, prof. ASP
Prorektor ds. studenckich i kształcenia, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Kacper Stępień
Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o.
dr inż. Arkadiusz Szmal
Menedżer Sieci Innowacji, Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Rektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Agnieszka Wadowska
Kierownik, Zespół ds. realizacji projektu SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy, UMWM
Dagmara Wodnicka
Especto Sp. z o.o., Fundacja Polish Heritage
Arkadiusz Zalewski
Prezes Zarządu, Business Services Sp. z o.o.
Michał Zalewski
Dobrze Powiedziane

Do konferencji pozostało

  • Dni

  • Godzin(y)

  • Minut(y)

  • Sekund(y)

Miejsce Konferencji

Konferencja online | 18.03.2021 | godz. 10.00-15.00

Materiały pokonferencyjne

Pierwsza część konferencji miała w dużej mierze charakter sprawozdawczy – prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, zwrócił uwagę na nawiązywane przez uczelnię różne formy współpracy z przedsiębiorstwami, w które wpisana jest wspólna troska o odpowiedzialność. Są to działania, które cieszą się coraz większą popularnością i wsparciem – nie tylko samych firm, ale także administracji samorządowej i rządowej.

Dr Magdalena Jelonek omówiła natomiast inicjatywy podejmowane w ramach OEES EduLab – zwracając uwagę na to, że przepływ wartości z tych projektów między środowiskiem akademickim i biznesowym ma charakter dwukierunkowy. Co więcej, korzyści z takich inicjatyw dostrzegalne są nie tylko w skali makro, ale też mikro – na co zwróciła uwagę prof. dr hab. Janina Filek. Natomiast kwestia odpowiedniego doboru partnerów do takich działań była głównym wątkiem panelu dyskusyjnego prowadzonego przez dr hab. Joannę Kulczycką, prof. AGH.

 

Druga część poświęcona była na analizę dobrych praktyk. Swoje doświadczenia przedstawiali kolejno: dr inż. Michał Grega – Prezes Zarządu Scivi Sp. z o.o., dr inż. Arkadiusz Szmal – Menadżer Sieci Innowacji z Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., Dagmara Wodnicka reprezentująca Especto Sp. z o.o. oraz Fundację Polish Heritage oraz Agnieszka Wadowska – Kierownik Zespołu ds. realizacji projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy. Wątkiem, który przewijał się przez te wystąpienia było to, myślenie o odpowiedzialnym rozwoju bez silnej współpracy nauki z biznesem jest niemożliwe.

Omawiane przykłady wyraźnie pokazywały, że innowacyjność jest głównie efektem współpracy uczelni z biznesem. Ta prawidłowość dotyczy nie tylko największych podmiotów, ale także małych i średnich przedsiębiorstw, co pokazują historie firm zaangażowanych w projekt Małopolska Open Eyes Economy Hub. Co ważne, innowacje należy rozumieć szeroko, a nie wyłącznie w kategoriach technologicznych. Często źródłem przewagi konkurencyjnej jest chociażby współpraca z uczelniami artystycznymi.

W prezentacjach wybrzmiewał także potencjał komercyjny rozwiązań, które podchodzą w sposób poważny do kwestii odpowiedzialności. To pokazuje, że odpowiedzialny rozwój nie jest zaprzeczeniem sukcesu rynkowego, ale może iść z nim w parze. Warunkiem jest jednak odejście od oportunistycznej gry rynkowej w stronę myślenia o podtrzymywalności działalności gospodarczej w długim okresie. Owa podtrzymywalność jest także istotna z perspektywy uczelni, które w tym celu tworzą coraz bardziej rozbudowane formy współpracy z otoczeniem. Temu zagadnieniu poświęcony był ostatni panel.

W podsumowaniu prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak wskazywał sposoby reagowania na ryzyko fiaska różnych form współpracy. W jego opinii kluczowa jest zmiana postrzegania – sposobu myślenia. W istocie, skoro tego typu współpraca leży w interesie obu stron, to przeszkody powinny mieć charakter usuwalny.

Materiały do pobrania
Wideo

Firma-Idea: Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju

Organizatorzy
Współorganizator
Partnarzy