OPUBLIKOWANO:
2018.10.17
Prelegenci

dr Michał Kudłacz

[English version below]

Ekonomista, adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej; stale współpracujący z samorządami lokalnymi; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji związanych głównie z problematyką rozwoju wielkich miast, a także polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Zrealizował kilkadziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych, w kilku jako kierownik, w ramach Funduszy Strukturalnych, oraz na zlecenia administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów komercyjnych. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej, uczestnik zagranicznych stypendiów naukowych (USA, Włochy, Francja, Portugalia, Wielka Brytania), członek European Regional Science Association.

An economist, a lecturer at the Department of Economics and Public Administration, Krakow University of Economics, a consultant of the Malopolska Regional Research Center of the Statistical Office in Krakow; an expert in, among others, of the Malopolska School of Public Administration, the Krakow University of Economics, a former President of the Foundation for Economy and Public Administration; constantly cooperating with local authorities; an author and a co-author of several publications related mainly to the issues of urban development as well as local and regional development policies. He has completed dozens of national and international projects, several as a manager, within the framework of the Structural Funds, for the government and self-government administration as well as commercial entities. A graduate of postgraduate studies in Public Administration Management, a beneficiary of foreign academic scholarships (in the USA, Italy, France, Portugal, and UK), a member of the European Regional Science Association.