OPUBLIKOWANO:
2018.11.07
Prelegenci

Katarzyna Stadnik

[English version below]

Katarzyna Stadnik – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Specjalista ds. Projektu LIFE w Zespole Ochrony Powietrza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Znaczna część moich działań zawodowych koncentruje się na poprawie jakości powietrza oraz edukacji ekologicznej. Wraz z Zespołem zajmuję się realizacją Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza. Wcześniejsze doświadczenie związane z pracą na rzecz ochrony powietrza nabyłam pracując na stanowisku Ekodoradcy w jednym z małopolskich samorządów gminnych. Do moich zadań należało głównie pozyskiwanie i rozliczanie środków na wymianę starych urządzeń grzewczych, organizacja wydarzeń o tematyce proekologicznej, realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej.

Katarzyna Stadnik – the Marshal’s Office of the Malopolskie Voivodship
LIFE Project Specialist in the Air Protection Team at the Office of the Marshal of the Malopolskie Voivodship. A significant part of her professional activities is focused on improving air quality and ecological education. Together with the team, she is involved in the implementation of the Integrated LIFE Project entitled „Implementation of the Air Protection Program for the Malopolskie Voivodeship – the Malopolskie Region in a Healthy Atmosphere”. The LIFE project coordinated by the Malopolskie Voivodeship involves 62 partners, and its goal is to accelerate the implementation of measures to improve air quality. She gained her previous experience in working for the protection of air by working as an Eco Advisor in one of the Malopolskie municipal bodies. Her tasks included mainly acquiring and accounting for funds for the replacement of old heating devices, organisation of the events devoted to environmental issues and implementing projects from the European Union funds.