OPUBLIKOWANO:
2021.03.15
Prelegenci

mgr inż. Paweł Kućmierz

[English version below]

Koordynator biura IATI w Krakowie. Odpowiedzialny za rozwój platformy komunikacji elektronicznej IATI, kontakt z partnerami IATI oraz stworzenie identyfikacji wizualnej konsorcjum. Od 2013 Asystent Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

Organizował Konferencje: „Polityka surowcowa Polski”, „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł” w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji (6 edycji); Współpraca naukowa między Polską a Wietnamem VIET-POL (4 edycje); Seminarium „Projekty dla Nowej Huty – plany i wyzwania”.

Jest Sekretarzem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Był Sekretarzem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) – zrzeszenia rektorskiego reprezentującego polskie uczelnie techniczne. Odpowiadał za administrację Polskiego Forum Akademicko-Ekonomicznego (PFA-G) powołanego w celu budowania wzajemnego zrozumienia i powiązań między uczelniami a gospodarką. Do września 2016 r. był odpowiedzialny za organizację prac Komisji ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

Coordinator of the IATI office. Responsible for the development of the IATI electronic communication platform, contact with the IATI partners, and the creation of a visual identity of the consortium. Since 2013 Rector Assistant of the AGH University of Science and Technology.

He organized Conferences: „Raw-Material Polish Policy”, „Innovative ideas of young scientists: Science – Startup – Industry” within the framework of the Małopolska Innovation Festival (6 editions); Scientific cooperation between Poland and Vietnam VIET-POL (4 editions); Seminar „Projects for Nowa Huta – Plans and Challenges”.

He is responsible for Commission for International Cooperation of the Conference of Rectors of Academic Schools of Poland. He coordinated the work of the Rectors 'Conference of Polish Technical Universities (KRPUT) office – rectors’ associations representing Polish technical universities. He was responsible for the administration of the Polish Academic and Economic Forum (PFA-G), established to build mutual understanding and links between universities and the economy. Until September 2016 he was responsible for organizing the work of the Commission for Innovation and Cooperation with the Economy of the Conference of Rectors of Academic Schools of Poland.